Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum > Realizované projekty

Realizovavé projekty na FPE ZČU

Vyberte program:

Typ studia

Fakulta

Operační programy

Cílem je rozvoj aktivních forem získávání kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií v PK v přírodovědném, technickém, jazykovědném a hudebním vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, technická výchova, německý a anglický jazyk, hudební výchova) badatelskou a experimentální cestou a získávání praktických zkušeností s takto orientovanou výukou u studentů učitelství.

Plzeňský kraj

The project consortium has agreed on the main objective which is to design interdisciplinary learning materials of high quality which can be used in ELT in transnational educational context. The materials will be validated in all partner countries and their use will have direct impact on the fostering of students’ interdisciplinary competence. The aim is therefore to provide support for teachers and learners in the form of innovative and easy-to-use digital interdisciplinary resources which will be freely accessible online.
In designing interdisciplinary learning materials, the project will (a) implement the action-oriented approach in ELT and other innovative approaches to learning and teaching; (b) use Collaborative Online International Learning (COIL) and other virtual and in-person learning opportunities to validate materials designed within the framework of the project.
The project consortium has agreed to produce the following intellectual outputs. They will be created in close collaboration between partner institutions, and are meant to be used by teachers and students in all involved countries as supplementary teaching resources of high quality:
- teaching and learning material in the form of 4 digital resource books with interdisciplinary English lessons focused on humanities (art and culture, literature, history and civic education), with special priority given to the topics of inclusion, diversity, common values and active citizenship;
- platform for collaboration and communication: a virtual resource centre for sharing activities, best practices and peerreviewed lesson plans designed by the members of the project team;
- E-Courses of COIL focused on interdisciplinary learning in which newly designed materials will be validated.
The main objective and the project results derived from it are directly connected with the above mentioned priorities. The collaboration within the consortium will be based on inclusion and diversity, as all participating organisations will contribute to the learning materials, to the platform for collaboration and communication and they will actively participate on COIL, either as teachers or students. This will create an important form of support for teachers who will have materials of high quality for their perusal and will directly benefit from sharing the ideas with others. This kind of support (through materials as well as personal support) can significantly contribute to teachers’ motivation to carry out interdisciplinary lessons. It follows that learners’ interdisciplinary competence as well as their attitude towards interdisciplinary learning can be positively affected by their teachers’ approach.

Erasmus

Základním cílem projektu je zvýšit prestiž učitelského povolání a rozšiřování
zájmu o něj, a to zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Fakulta uspořádá
vzdělávací festival – „eduDEN“ určený pro studenty SŠ a širokou veřejnost.
Během této akce představíme interaktivní formou studium na fakultě a zároveň
ukážeme, že učitelství je krásnou a kreativní životní cestou. Aktivity projektu
navazují na snahy fakulty o popularizaci učitelství propojené mottem, že i
učitelství může být „fakt cool“, na čemž je založen náš hravý popularizující název
„Faktcoolta pedagogická v Plzni“. Festival podpoříme mediálně a reklamou na
sociálních sítích.

MŠMT

Za podpory Karlovarského kraje (formou individuální dotace) je v akademickém roce 2022/23 realizována výuka ve studijní programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v kombinovanované formě a také ve formě programu celoživotního vzdělávání. Příprava budoucích učitelů probíhá na pobočce v Chebu.

Karlovarský kraj

Cílem projektu je seznámení s problematikou popisu a prezentace českého jazyka jinojazyčným mluvčím, se specifiky výuky žáků - cizinců a s dostupnými zdroji informací a materiálů. Účastníkům budou přiblíženy vybrané lingvodidaktické postupy (prezentace gramatických kategorií a jevů, rozvoj řečových dovedností), sociokulturní aspekty výuky či problematika integrace žáků-cizinců do české společnosti a školního prostředí.

MŠMT

Cílem je rozvoj aktivních forem získávání kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií v PK v přírodovědném, technickém, jazykovědném a hudebním vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, technická výchova, německý a anglický jazyk, hudební výchova) badatelskou a experimentální cestou a získávání praktických zkušeností s takto orientovanou výukou u studentů učitelství.

Plzeňský kraj

V rámci tohoto projektu bude Fakulta pedagogická ZČU v kontaktu s řediteli středních škol v regionu zpracovávat seznam možných intervencí pro podporu neaprobovaných učitelů na SŠ. V regionu vzniknou společenství praxe pro všechny klíčové obory. Společenství praxe budou platformou pro sdílení inspirace a dobré praxe a také pro kolegiální podporu neaprobovaných učitelů ze strany učitelů s aprobací a akademických pracovníků Fakulty pedagogické ZČU. V regionu bude v součinnosti společenství praxe a Fakulty pedagogické ZČU rozšířena nabídka celoživotního vzdělávání pro neaprobované učitele, a to především v oblasti kratších kurzů, v jejichž rámci obdrží účastníci kredity započitatelné v případném dalším studiu na Fakultě pedagogické (v dlouhodobých kurzech celoživotního vzdělávání pro doplnění nebo rozšíření kvalifikace nebo přímo v rámci bakalářského či magisterského studia na Fakultě pedagogické ZČU). Nabídka bude rozšířena především o kurzy realizované distanční nebo kombinovanou formou tak, aby tyto kurzy byly snadno dostupné a neaprobovaný učitel se mohl s jejich pomocí připravit na výuku konkrétního předmětu ve chvíli, kdy to potřebuje (např. ihned po nástupu na školu nebo ještě před nástupem do školy apod.).

Plzeňský kraj

Životy žen a mužů s mentálním a vývojovým postižením byly historicky zatíženy vyloučením, segregací, institucionalizací a různými druhy omezení. V posledních pěti desetiletích došlo v České republice – pod vlivem myšlenkových směrů jako je hnutí za lidská práva a v poslední době také Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením – k posunu směrem ke komunitním službám a k plnému zapojení osob s postižením do společnosti. Proto je významné poznání faktorů, které tomu přispívají, nebo naopak brání. Cílem projektu PEDAL je vyplnit mezery v současném poznání žité zkušenosti mladých lidí s mentálním či vývojovým postižením, a to v klíčovém období přechodu ze školního vzdělávání do dospělého života. Za tímto účelem výzkumný tým inovativním způsobem kombinuje metody sociálních věd s přístupy performativních umění a nových médií. Projekt nicméně necílí pouze na popis současné situace; jeho ambicí je také identifikovat a prozkoumat faktory spojené s úspěšným přechodem mladých lidí do dospělosti a podmínky nutné k tomu, aby školy a podpůrné služby dokázaly každého jedince s postižením podpořit v plnohodnotném a aktivním zapojení do společnosti.

GA ČR

Projekt je zaměřen na rozvoj tvořivosti budoucích učitelů MŠ a 1. stupně (přes 700 studujících). Studující často šablonovitě opakují vyučovací postupy a metody předchozích učitelských generací. Umělecké obory nabízí oproštění od těchto schematických návyků, a to prostřednictvím kreativních výtvarných, hudebních, dramatických činností, humorných úloh, zážitkových aktivit, které rozvíjí tvořivost a flexibilní myšlení studentů. Tvořivost přitom chápeme jako jednu z klíčových kompetencí všeobecného vzdělání budoucích učitelů (Tvořivost ve výtvarné výchově a její účinky na všeobecné vzdělávání, ZČU v Plzni 2017). Na výtvarné katedře ve spolupráci s hudební katedrou a katedrou pedagogiky i psychologie zorganizujeme kreativní workshopy s mezinárodní účastí lektorů s cílem podpořit divergentní myšlení studujících MŠ a 1. stupně a jejich schopnost nacházet různá inovativní a originální řešení problému. Zároveň připravíme a v praxi ověříme interaktivní kreativní didaktické kurzy Moodle.

Otevřeno

Vlastní - cizí - spojující. Tyto pojmy budou středem zájmu Štýrskohradecko-plzeňských interkulturních dnů ve Štýrsku. Při této příležitosti bychom rádi ve spolupráci s Vysokou školou pedagogickou ve Štýrsku a Univerzitou ve Štýrském Hradci teoreticky a prakticky tématizovali interkulturní učení. Studenti a studentky z Plzně a Štýrského Hradce se při workshopech vedených experty budou zabývat metodami interkulturního učení a kreativního psaní. Při vzájemném setkání navíc díky společné práci získají praktické interkulturní zkušenosti, rozšíří si obzory a interkulturní senzibilitu.

Aktion

Cílem našich společných projektových dnů je jednak Plzeň, jako čtvrté největší město Čech, významná kulturní a průmyslová metropole a hlavní město kultury v roce 2015, ale vlastně i didaktika psaní, textová performance, interkulturní učení a jazyková animace. Studenti z univerzity v Grazu budou jako účastníci projektu poznávat společně se studenty katedry německého jazyka FPE ZČU metody a možnosti interkulturního učení, kreativního psaní, vzájemné zpětné vazby a nejnovějších stylů zprostředkování výuky vlastivědy, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Důraz bude kladen na jazykové rozdíly a podobnosti v rámci němčiny jako mateřského/prvního (DaZ) a cizího (DaF) jazyka. Studenti budou také hledat a nalézat spojitosti mezi Českou republikou a Rakouskem.

Aktion

Projekt podporuje přírodovědné vzdělání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji. Nadaným žákům ze ZŠ a SŠ nabídne cyklus přednášek, praktických cvičení a odborných exkurzí z biologie, fyziky, chemie a geografie. Cílem projektu je
prostřednictvím nabízených aktivit přispět k odbornému růstu jednotlivých účastníků. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personálního a materiálního zabezpečení.

MŠMT

Cílem projektu je vývoj reportovacího nástroje s umělou inteligencí, který bude schopen poskytnout výstupy žákům, rodičům, učitelům a managementu škol. V rámci anonymizovaných výstupů ho pak lze využít i pro zřizovatele, akademické pracovníky a redakční pracovníky. Na tomto projektu se univerzita podílí v roli partnera.

OP PIK

Cílem je rozvoj aktivních forem získávání kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií v PK v přírodovědném, technickém, jazykovědném a hudebním vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, technická výchova, německý a anglický jazyk, hudební výchova) badatelskou a experimentální cestou a získávání praktických zkušeností s takto orientovanou výukou u studentů učitelství.

Plzeňský kraj

Hlavním cílem projektu je připravit nové moderní učební prostředky pro výuku regionálních dějin a vlastivědy v digitální a interaktivní podobě a zajistit metodiku pro novou generaci učitelů humanitních předmětů na úrovni pregraduální přípravy.

INTERREG

Cílem projektu je zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě budou nově zařazeny aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství. Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci a reflexi společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích.

OP VVV

Projekt ROBIN spojí kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody, aby prozkoumal dostupnost, povahu a kvalitu služeb komunitního bydlení pro lidi s mentálním postižením v České republice. Shromážděné údaje umožní prozkoumat, jak dobře služby splňují definici komunitních služeb a jak jsou lidé s mentálním postižením podporováni, aby byli skutečně plnohodnotnými a aktivními občany ve svých komunitách, a jak jsou naplňována jejich práva podle článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předkládaný výzkum, jako jeden z prvních 1) systematicky zmapuje poskytování, povahu a kvalitu služeb pro uvedenou skupinu lidí, 2) prozkoumá, co je v praxi nezbytné pro dosažení změny. To bude mít následně potenciál ovlivnit vývoj nástrojů pro monitoring a další rozvoj komunitních pobytových služeb nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.

GA ČR

Cílem je rozvoj aktivních forem získávání kompetencí žáků 1. a 2. st. ZŠ a nižších ročníků gymnázií v PK v přírodovědném, technickém, jazykovém a uměleckém vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, technická výchova, robotika, německý a anglický jazyk, tělesná, hudební a výtvarná výchova, psychologie, biologie…), a to ve značné míře badatelskou a experimentální cestou. Díky projektu dochází zároveň k získávání praktických zkušeností s takto orientovanou výukou u studentů učitelství v oborech, které jsou pro rozvoj ZČU i PK klíčové. Dojde tak k provázání výuky studentů učitelství s potřebami PK a k propagaci ZČU mezi rodičovskou veřejností.

Plzeňský kraj

Cílem projektu je implementace strategie digitálního vzdělávání do výuky odborného cizího jazyka pro obory stavebnictví, zedník, instalatér a truhlář. Vzniknou 4 nové komplexní otevřené interaktivní a multimediální DVZ s metodikou, každý ve třech jazykových mutacích (aj, nj, rj). DZV integrují výuku odborného cizího jazyka, rozvíjení digitální kompetence a informatického myšlení a odborný obsah. DVZ bude možné využít pro přímou výuku, samostudium v online režimu i pro celoživotní učení.

OP VVV

Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

OP VVV

Diverzifikace mikronik na kolonizovaných schránkách ve fotické zóně; Sukcese kolonizátorů; Molekulární identifikace vrtavých mořských hub, jejich role při kolonizování schránek; Evoluce kolonizátorů schránky ve vztahu k evoluci schránky a k změnám chemismu oceánské vody.

GA ČR

Cílem projektu je vznik metodické příručky pro učitele, programu pro učitele, online platforma pro učitele, studenty a rodiče a koncepce pro program výuky astronomie.

Erasmus

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

OP VVV

Projekt v souladu se Strategiemi vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (příloha č. 18), zvyšuje kvalitu pregrad. vzdělávání na FPE, předkládá především inovovaný systém praxí a aktivit s nimi spojených, větší provázanost aktivit pracovníků VŠ, učitelů fakultních škol a studentů VŠ - budoucích učitelů, kdy učitel doprovází studenty VŠ a společně s ním se rozvíjí, prostřednictvím různých aktivit řešených v rámci projektu. Bude připraven model "klinické školy" do prostředí vybraných fakultních škol.

OP VVV

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se SVP a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely šk. zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR.

OP VVV

Cílem projektu je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik. Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

OP VVV

Projekt má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělání a rozvoj kreativity dětí MŠ. Projekt umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a spolupráci pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. V rámci projektu bude vytvořena také metodika pro předškolní vzdělávání a podpořena spolupráce studentů budoucích pedagogů s aktivními pedagogy MŠ.

OP VVV

Cílem projektu je vytvoření společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí. Ty se nejlépe rozvíjejí s využitím zkušenostního učení a interaktivních aktivit a her, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. Projekt bude zaměřen na využívání prostředků z oblastí: (a) pohybových her, (b) psychomotoriky, (c) výchovy v přírodě a (d) dramatické výchovy. Příjemcem je Univerzita Palackého v Olomouci.

OP VVV

Zručnosti v přírodovědných předmětech se stávají čím dál tím důležitější součástí základní gramotnosti v současné poznatkové ekonomice. Aby Evropa nadále pokračovala v růstu, pociťujeme silnou potřebu vychovávat vědecky uvědomělé občany, kteří budou schopní dělat inteligentní rozhodnutí a rozvíjet kritické myšlení.

Erasmus

Projekt aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.

OP VVV

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění mající celou řadu negativních se školou souvisejících důsledků pro děti, které ji trpí. I přes některé vzdělávací programy realizované v uplynulých letech a zaměřené na děti s epilepsií se mnoho těchto dětí stále cítí stigmatizováno. Jedním z problémů v této oblasti je nedostatečné porozumění tomu, jak jednotlivé faktory týkající se samotných dětí s epilepsií, jejich rodičů, učitelů a spolužáků přispívají k této stigmatizaci a jakou roli hrají tyto faktory v komplexní struktuře školního života u dětí s epilepsií. Náš projekt založený na kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu si klade za cíl významně prohloubit toto porozumění vyvinutím a ověřením adekvátního strukturního modelu. Výstupy tohoto projektu by měly posloužit jako teoretické zázemí pro plánování možných dalších intervencí vedoucích k redukci stigmatu mezi samotnými dětmi s epilepsií stejně jako jejich učiteli, rodiči a spolužáky.

GA ČR

Vytvořit průzkum, který se týká dobré praxe a hlavních výzev s ohledem na zabezpečení předmětů souvisejících se světem práce v partnerských zemích jako i v dalších zemích napříč Evropou.
Navrhnout, vyvinout, otestovat a validovat inovativní metodické materiály pro učitele v předmětech souvisejících s oblastí Člověk a svět práce na druhém stupni ZŠ.
Zorganizovat a zrealizovat 64 tvořivých dílen pro učitele a žáky zaměřených na praktickou ukázku, jak aplikovat metodické materiály World of Work.
Vyvinout video, které bude sloužit jako praktická instruktáž o způsobech, jakými mohou být metodické materiály využité v kurikulu a při mimoškolních aktivitách.
Vytvořit a spustit online platformu World of Work (volně přístupný interaktivní nástroj), na které budou zpřístupněny všechny materiály ve čtyřech jazykových mutacích, což umožní využívání a udržitelnost výstupů projektu v budoucnu.
Zorganizovat jednu velkou konferenci pro národní a mezinárodní účastníky, jejímž cílem bude šířit výsledky projektu.

Erasmus

Cílovou skupinou projektu jsou učitelé (popř. vedoucí pracovníci) mateřských škol ze západočeského regionu. V rozvoji a výchově dětí mají významnou úlohu, neboť v předškolním období dochází k vytvoření základu všech složek osobnosti včetně vztahu a postojů k okolnímu prostředí, k lidské tvorbě, k technické a vědecké dimenzi společnosti. Realizace předkládaného vzdělávacího projektu podpoří profesní rozvoj učitelek (učitelů) MŠ několika způsoby. Hlavní důraz je kladen na polytechnickou výchovu v MŠ, její odpovídající obsah, metody a formy. Získané zkušenosti a studijní materiál z kurzů DVPP a ze stáží budou shrnuty v odborné elektronické publikaci. V souladu s principy CŽV obsahuje projekt také moderní vzdělávací činnosti, které jsou zaměřeny na osobnost učitele MŠ (kurz mentoringu, kurzy rozvíjející osobnostně-kultivující kompetence). Podstatnou částí projektu je jeho evaluace. Projekt je realizován FPE ZČU v Plzni, jejímiž partnery jsou Hlasové centrum, o.p.s. a Začít spolu o.p.s.

OP VK

Cílem projektu je zlepšit profesní kompetence pracovníků škol v Plzeňském kraji. Aktivity projektu podpoří výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, zlepší kompetence učitelů pro udržitelný rozvoj a rozvinou řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
V projektu bude realizováno 14 vzdělávacích kurzů DVPP a 2 exkurze pro učitele matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, environmentální a technické výchovy na základních a středních školách.

Předkládaný projekt dále poskytne 4 on-line kurzy pro řídící pracovníky škol zaměřené na oblast řízení a personální politiky.
Prostřednictvím aktivit projektu bude podpořeno min. 250 učitelů a řídících pracovníků škol. O klíčové aktivity projektu potvrdilo v době přípravy projektu zájem 5 škol z Plzeňského kraje podepsáním prohlášení o podpoře projektu.
Projekt bude realizován Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, vzdělávací aktivity povedou zkušení lektoři DVPP.

OP VK - PK

Cílem projektu je zvýšení profesních kompetencí učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji se zaměřením na rozvoj ICT dovedností učitelů a podporu využívání ICT ve výuce. Předkládaný projekt poskytne školám vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na ovládání počítačů, interaktivních tabulí a mobilních zařízení, práci s textovými editory a tabulkovými kalkulátory, instalaci a administraci počítačů, metodologii e-learningu, využití ICT ve výuce různých předmětů apod. V projektu bude realizováno 18 vzdělávacích programů, jejichž obsah bude vycházet z nejaktuálnějších trendů a individuálních potřeb participujících škol. O klíčové aktivity projektu potvrdilo v době přípravy projektu zájem 5 mimoplzeňských škol, podpořeno bude min. 150 učitelů Plzeňského kraje.
Projekt bude realizován odbornými lektory Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kteří se dlouhodobě zabývají školením učitelů základních a středních škol.

OP VK - PK

Nedílnou součástí studia přírodních věd je experimentální činnost a pozorování probíhajících procesů. Tento projekt podporuje praktické formy výuky přírodních věd - biologie, fyziky a chemie. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personální i materiálního zabezpečení. Žákům ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji budou nabídnuty přednášky z jednotlivých oborů, oborové workshopy a exkurze. V projektu uvedené aktivity tvoří předpoklad pro další rozvoj a posílení interdisciplinárního pojetí výuky přírodovědných předmětů formou multioborových workshopů a multioborových exkurzí, které budou další součástí projektu. Většina aktivit bude orientována na co nejširší skupinu žáků v Plzeňském kraji, aktivity budou dostupné i žákům ze škol v menších obcích mimo hlavní střediska regionu. Cílem projektu je prostřednictvím navržených aktivit dovést žáky ke komplexnímu chápání podstaty dějů probíhajících v přírodě a zvýšit jejich motivaci ke studiu přírodních věd.

OP VK - PK

Žákům a studentům ZŠ a SŠ jsou mnohdy předkládány moderní vědecké poznatky, ale nezřídka je zapomínáno na základní biologické zákonitosti, přírodní zdroje a suroviny, se kterými se setkáváme v každodenním životě. Tak například žák základní školy umí vysvětlit podstatu fotosyntézy, ale ne vždy odpoví na otázku: Z čeho je vyroben cukr, který si dává každé ráno do čaje. Právě to, aby žáci a studenti uměli zodpovědět tyto otázky je hlavním cílem předkládaného projektu. Projekt nabízí vzdělávací systém s názvem "Biologie všedního dne". Systém je rozdělen do pěti tematických okruhů (modulů) a každý modul se skládá ze tří vzdělávacích aktivit (viz příloha č. 7). Pro každou aktivitu bude vytvořen soubor podpůrných vzdělávacích materiálů. Celkem 75 učitelů absolvuje alespoň jednu vzdělávací aktivitu. Vyškolení učité pak tyto poznatky s pomocí souboru podpůrných materiálů budou implementovat do výuky na vlastní škole a zabezpeční jejich přenos na cílovou skupinu žáci.

OP VK - PK

Projekt obsahuje sérii seminářů a kurzů zaměřených na inovování obsahu, metod, materiálního zajištění a zvýšení bezpečnosti vyučovacího procesu tělesné výchovy. Jednotlivé vzdělávací akce vykazují určité společné znaky tak, že vytvoří komplexní certifikát. program. Za nejdůležitější z těchto znaků lze považovat inovaci a modernizaci obsahu a struktury tělesné a sportovní výchovy. Inovace se týká tradičních oblastí školní tělesné výchovy (atletika, gymnastika....) a modernizace představuje zavedení nových, netradičních, avšak žádaných pohybových aktivit do povinné a nepovinné tělesné výchovy (inline brusle, žongl. aktivity, rope skipping, netradiční hry, outdoorové aktivity...). Nedílnou součástí projektu budou rovněž možnosti a způsoby integrace postiženého žáka do vyučovací jednotky školní tělesné výchovy. Současně dojde k implementaci moderních metod výuky. Získané vědecké informace metodicky propojené s vlastním obsahem projektu poskytují pedagogům ideální úroveň znalostí pro praxi.

OP VK - PK

Obsahem projektu je kvalitativní a organizační rozvoj studia Učitelství pro MŠ. Bude rozšířena dosavadní akreditace o kombinovanou formu (KF) studia s cílem umožnit zejména nekvalifikovaným pedagogům MŠ (cíl.sk.č.1) v regionu západních Čech dosáhnout kvalifikace. V rámci projektu dojde k vytvoření efektivních studijních nástrojů pro vzdělávání v KF. Součástí řešení projektu také bude a) příprava přij. řízení, jež zohlední specifika cílové skupiny č.1; b) vytvoření Metodiky pro ověřování profesionální připravenosti - pro uznání předchozího vzdělání. Akademičtí pracovníci (AP) tvoří cílovou skupinu č.2. V rámci projektu budou AP proškoleni pro tvorbu moderních výukových nástrojů. Projekt umožní též další vzdělávání AP v oblasti jejich specializace a výzkumné činnosti. Díky realizaci projektových aktivit se prohloubí interakce vš výuky a edukační reality v MŠ. Studenti - učitelé MŠ poskytnou pro vš výuku cenné podněty. Vysokoškolské studium chápeme jako společné učení učitelů a žáků.

OP VK

Cílem projektu je rozšířit akreditaci vybraných studijních oborů bakalářského studia a na ně navazujícího magisterského studia vedoucích k získání učitelské kvalifikace o kombinovanou formu studia a umožnit tak nekvalifikovaným pedagogům postupně dosáhnout plné kvalifikace. V rámci projektu dojde k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů pro vzdělávání cílové skupiny. Prostředkem k naplnění cíle bude také proškolení 60 vysokoškolských pedagogů (autorů e-learningových kurzů a podpůrných studijních materiálů, tutorů), poskytnutí odborné pomoci při zpracování 76 e-learningových kurzů.
Cílem je pomoci nekvalifikovaným pedagogům základních a středních škol zahájit studium a získat tak plnou kvalifikaci (Zákon č. 422/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících), vytvořit pro ně motivující prostředí pro studium respektující jejich časové možnosti.
Další informace o stručném obsahu projektu naleznete v příloze č. 10 Stručný obsah projektu.

OP VK

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jedná se o důležitý prvek, který vede ke zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Jedná se o rozšíření kvalifikace ve smyslu získání nového aprobačního předmětu pro učitele i ve smyslu získání dalšího vzdělání zacíleném na výuku na vyšším stupni škol.
V rámci tohoto projektu budou vytvářeny nebo inovovány nové vzdělávací programy na základě aktuálních potřeb pedagogických pracovníků. Bude také vytvořen Standard pro udělování akreditací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací programy podle §6 písm. c) vyhlášky č.317/2005 Sb (dále Standard). Vzhledem ke stále se rozvíjející potřebě distančního vzdělávání dojde i k vytvoření distančních modulů vzdělávání, jejichž funkčnost a kvalita bude ověřována. Pro potřeby e-learningu budou vytvořeny nástroje pro sebehodnocení, komunikaci s tutorem a další.

OP VK

Žadatel vytvoří studijní materiály a organizační strukturu kurzů, které budou v rámci CŽV ped. pracovníků nabídnuty nekvalifikovaným učitelům 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji. Modulárně koncipované kurzy zaměřené na oborové, ale především pedagogicko-psychologické a sociálně-komunikativní kompetence učitele budou přínosem zejména pro nekvalifikované učitele. Do nabídky jsou zahrnuty kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků žáků dané věkové kategorie. Jednotlivé kurzy budou obsahově totožné s předměty zařazenými do studijního plánu oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Kredity za jejich úspěšné absolvování mohou být účastníkovi CŽV po vstupu do graduálního vzdělávání uznány, a to až do výše 60 % kreditů požadovaných studijním plánem. Účastník tak po absolvování přijímacího řízení může pokračovat ve vyšších ročnících studia nezbytného pro získání kvalifikace. Usnadní se mu tak cesta k získání kvalifikace, zvýší se dostupnost, kvalita a atraktivita nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky.

OP VK - KV

Projekt je zaměřen na postgraduální vzdělávání pedagogických pracovníků. Orientuje se na problematické oblasti skupiny vyučovacích předmětů RVP Člověk a společnost, tj. nejnovějších dějin a moderní literatury. Projekt představí současné odborné i didaktické trendy.
V projektu budou vytvořeny 4 nově akreditované moduly DVPP s 32 moduly. Kursů se zúčastní učitelé ze základních a středních škol v Plzeňském kraji.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (str. 14, 75-76).

OP VK - PK

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalitativní a kvantitativní úrovně využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách prostřednictvím sítě metodických, vzdělávacích a informačních center na pracovištích partnerů projektu (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Cheb a Plzeň). Budou také připraveny vzdělávací programy včetně studijních a metodických materiálů.
Přehled vybraných zkratek a pojmů použitých v projektu naleznete v příloze č. 15 Přehled vybraných zkratek a pojmů.

OP VK

Projekt EnviroGIS je zaměřený na další vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji. Budou připraveny a realizovány vzdělávací kurzy, které přinesou učitelům informace o environmentálních změnách, a protože se jedná o informace prostorově orientované, budou získané znalosti propojené se získáváním dovedností zpracování informací pomocí geoinformačních technologií. Autoři tak zvolili k dosažení jednotlivých cílů jedinečný způsob dvou z počátku oddělených modulů (Enviro a GIS), které jsou však spojeny tématicky - účastníci se práci v GIS učí na environmentální problematice. Na tyto kurzy bude navazovat rozšiřující modul zaměřený na zpracování environmentálních projektů a jejich didaktické uplatnění. Účastníci budou zpracovávat pod odborným vedením lektorů a dalších konzultantů projekty s environmentální problematikou, čímž upevní a zkvalitní nabyté znalosti a dovednosti z předcházejících modulů. Kurzů se zúčastní celkem 480 pedagogických pracovníků ze ZŠ a SŠ.

OP VK - PK

Obsahem projektu jsou činnosti, které přispějí ke zkvalitnění vyučování na SOŠ a SOU v Plzeňském kraji. Budou vytvořeny studijní materiály a organizační struktura kurzů, které budou v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků nabídnuty učitelům odborných předmětů a učitelům praktického vyučování a odborného výcviku tohoto typu škol. Modulárně koncipované kurzy zaměřené na pedagogicko-psychologické a sociálně-komunikativní kompetence učitele budou přínosem zejména pro nekvalifikované učitele. Povedou však i k rozšíření kompetencí kvalifikovaných učitelů v souladu s připravovaným materiálem Standard kvality profese učitele (http://www.msmt.cz/standarducitele).
V projektu bude vytvořen vyrovnávací kurz obsahující 6 výukových modulů a semestrální kurz s 15 nově akreditovanými moduly DVPP. Kurzů se zúčastní minimálně 100 fyzických učitelů.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (str. 14, 76).

OP VK - PK

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, tj. v oblasti podpory 1.1. Snaží se zpřístupňovat přírodovědné učivo experimentální a badatelskou cestou. Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání žáků se však zásadně liší: Je veden v linii přes jejich učitele, kteří jsou nejdříve proškoleni a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí do výuky na svých školách.

OP VK - PK

Zabezpečení výuky programů Rozšiřující studium biologie a Rozšiřující studium fyziky. Řešení nekvalifikovanosti v Karlovarském kraji v zimním semestru 1. ročníku akademického roku 2021/22.

Karlovarský kraj
             
© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies