Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum
sipka
Podpora v rámci celého životního cyklu projektu
Od přípravy projektového záměru a nalezení vhodného dotačního titulu, přes poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, po podporu při realizaci, kontrole a ukončování projektu.
Pomůžeme s přípravou projektu

realizované projekty

Projektové centrum - aktuální informace

09.02.2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje dne 9. 2. 2024 výzvy k podávání návrhů projektů do soutěží Standardní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP a mezinárodní a Lead Agency projekty, které budou řešeny od roku 2025. Návrhy projektů je možné podávat do 3. dubna. Výsledky budou vyhlášeny na konci října a listopadu letošního roku, s výjimkou mezinárodních soutěží, které budou oznámeny po dohodě se zahraniční agenturou

GA ČR

05.02.2024

Cílem výzvy je podpořit inovativní přístupy k tvorbě obsahu, přístupu k němu, jeho distribuci a propagaci v kulturních a kreativních odvětvích a ve spolupráci s dalšími odvětvími, včetně zohlednění přechodu na digitální technologie, a to jak v tržním, tak netržním rozměru. Projekty se musí zaměřit na jedno (nebo více) z těchto témat: Virtuální světy, Inovativní obchodní nástroje, ekologičtější postupy.

Kreativní Evropa

25.01.2024

Účelem podpory je podpořit rozpracování strategických projektových záměrů, které jsou v souladu s aktuálně platnou RIS3 strategií Plzeňského kraje tak, aby mohly být v podobě žádosti o podporu podány do relevantní výzvy vhodného mezinárodního/národního/regionálního programu podpory nebo byly v podobě extenzivní projektové fiše připraveny k realizaci z jiných finančních zdrojů.

PK

22.01.2024

Výzva CHIST-ERA IV Call 2023 podporuje projekty z oblasti výzkumu informačních a komunikačních věd a technologií. Témata letošní výzvy jsou: Multidimensional Geographic Information Systems (MultiGIS) Smart Contracts for Digital Transformation Ecosystems (SmartC)

TA ČR

15.01.2024

Výzva je zaměřena na posilování prestiže učitelského povolání a zvyšování zájmu o učitelské povolání, dále na popularizaci studia učitelství a zvyšování atraktivity učitelské přípravy. Projektové aktivity mohou být zaměřeny například na motivaci budoucích učitelů (vč. specifického zaměření na chlapce jako potenciální i současné studenty pedagogických fakult a budoucí učitele), na propagaci a komunikaci Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství a jeho zavádění do přípravy učitelů a podpory začínajících učitelů. Cílovou skupinou projektu jsou zájemci a zájemkyně o povolání učitele, studenti a studentky učitelství a široká veřejnost. Specifickou cílovou skupinou jsou pak chlapci jako potenciální studenti pedagogických fakult.

MŠMT

08.01.2024

Visegradský fond poskytuje financování pro rozmanité škály činností ve všech oblastech života. Od malých přeshraničních projektů, které usilují o zlepšení vzájemného porozumění v pohraničních oblastech, po mnohostranné iniciativy s potenciálem prospěchu pro lidi v celém regionu. Podpořeny budou originální přístupy, které pomahají pokročit v sedmi hlavních oblastech: Kultura, vzdělávání, inovace, demokratické hodnoty, veřejná politika, životní prostředí a cestovní ruch, sociální rozvoj.

Visegrad Fund

08.01.2024

Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašuje výzvu pro podávání projektů na principu hodnocení Lead Agency s předpokládaným počátkem řešení v roce 2025. Výzva se týká projektů financovaných ve spolupráci s lucemburskou agenturou Luxembourg National Research Fund (FNR) v rámci iniciativy Weave.

GA ČR

01.09.2023

Cílem výzvy je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů. Vzhledem k charakteru projektu a zveřejněným informacím je projekt připravován jako celouniverzitní.

OP JAK

01.09.2023

Cílem výzvy je podpořit potenciál společenských a humanitních věd, vytvořit základ špičkového výzkumu v těchto vědních oblastech a podpořit spolupráci mezi výzkumnými organizacemi v ČR v oblasti společenských a humanitních věd. Tematicky jsou projekty vymezeny dle klasifikace FORD kategorie 5 a 6 a zároveň pomocí témat VaVaI v oblasti společenských a humanitních věd v rámci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 (dále jen „Národní RIS3 strategie“). Podpora bude směřovat do projektů orientovaného výzkumu, které mají potenciál podpořit tvorbu výsledků, včetně transdisciplinárních, aplikovatelných v delším časovém horizontu.

OP JAK

sipkaPříprava projektového záměru

sipkaNalezení vhodného dotačního titulu

sipkaPoskytování konzultací při tvorbě projektové žádosti

sipkaPoskytování konzultací při podávání projektové žádosti

sipkaPodpora při realizaci

sipkaPodpora při kontrole a ukončování projektu

Adresa projektového centra:

Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kancelář č. VC 313a).

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies