Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum
sipka
Podpora v rámci celého životního cyklu projektu
Od přípravy projektového záměru a nalezení vhodného dotačního titulu, přes poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, po podporu při realizaci, kontrole a ukončování projektu.
Pomůžeme s přípravou projektu

realizované projekty

Projektové centrum - aktuální informace

30.05.2023

Technologické centrum Praha zve na online seminář pro žadatele, kteří se připravují na podání projektového návrhu do výzvy Marie Skłodowska-Curie Action Postdoctoral Fellowships 2023. Akce se uskuteční 13.-14. června 2023 jako Modul 6 v rámci přípravné série „Jak na Horizont Evropa“. Seminář proběhne v anglickém jazyce.

Technologické centrum

29.05.2023

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích LUAUS24, bilaterální projekty Česká republika – Spojené státy americké v programu I-E II, podprogramu INTER-ACTION. Záměrem LUAUS24 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let. Tematické omezení veřejné soutěže - všechny vědní obory

MŠMT

23.05.2023

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních institucí. Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy. Návrh projektu se předkládá prostřednictvím ISTA v anglickém jazyce. TA ČR také doporučuje, aby si uchazeč po přihlášení přepnul ISTA na anglickou verzi přes ikonu vlajky v pravém horním rohu.

TA ČR

11.05.2023

Cílem výzvy je podpořit vynikající, společné, nadnárodní, transdisciplinární, inovativní, základní nebo aplikované výzkumné projekty zaměřené na kulturní dědictví a změnu klimatu s cílem přispět k rozvoji znalostí a změně politiky na celosvětové úrovni. Témata: 1) Dopad změny klimatu na kulturu 2) Kulturní dědictví jako zdroj pro zmírnění dopadů klimatických změn a přizpůsobení se jim 3) Udržitelná řešení pro kulturní dědictví Návrhy musí předložit konsorcium minimálně tří hlavních řešitelů ze tří různých zemí, které zahrnuje alespoň jednoho společenského partnera (tj. tvůrci pravidel, občané, průmysl, organizace občanské společnosti atd.).

MŠMT

10.05.2023

Culture Moves Europe poskytuje finanční podporu organizacím v zemích programu Kreativní Evropa. Účelem grantu je přivítat v prostorách hostitelských organizací zahraniční umělce a kulturní profesionály za účelem realizace rezidenčního projektu. Kreativní Evropa chce prostřednictvím tohoto grantu podpořit úsilí o mezinárodní zviditelnění organizací.

Culture Moves Europe

09.05.2023

Evropské partnerství Clean Energy Transition (CET) zveřejnilo návrh výzvy na rok 2023.

TA ČR

19.04.2023

Program Prostředí pro život je zaměřen zejména na nová řešení v oblasti životního prostředí, stabilizování a rozšíření znalostní základny, která výrazně přispěje k zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí v České republice a k udržitelnému využívání jejích zdrojů, minimalizací negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí včetně dopadů přesahujících hranice státu a přispěje tak ke zlepšování kvality života v Evropě i v globálním kontextu. TA ČR vyhlašuje sedmou veřejnou soutěž v podprogramech: Podprogram 1 Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1). Podprogram 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2). Vyhlášení této veřejné soutěže plánujeme na 28. 6. 2023.

TA ČR

14.04.2023

Aktivita Mobility je určena k navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v partnerských zemích, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

MŠMT

13.03.2023

Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Podporovány budou dětské skupiny pro veřejnost i podnikové dětské skupiny. Projekty musí obsahovat aktivitu „Vytvoření dětské skupiny“ a aktivitu „Provoz dětské skupiny“.

OPZ+

20.02.2023

Cílem výzvy je podpořit rozvoj infrastrukturní základny pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v ČR, a to prostřednictvím upgradu a modernizace tzv. velkých výzkumných infrastruktur, tj. investic do jejich klíčového vybavení. Podpořeny budou velké výzkumné infrastruktury komplementárně financované z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované MŠMT v období do roku 2026. Modernizované velké výzkumné infrastruktury díky této podpoře budou následně moci poskytovat lepší infrastrukturní podmínky pro výzkumné aktivity svých uživatelů, jimiž jsou jak výzkumné organizace, tak podniky a další subjekty. Samotná podpora výzkumných aktivit není předmětem této výzvy. Výzva přispěje k vytvoření kvalitních podmínek pro rozvoj špičkového výzkumu.

OP JAK

03.02.2023

Cílem výzvy je podpořit implementaci iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Konkrétně výzva podporuje vybudování distribuované Národní repozitářové platformy (dále též „NRP“) jako klíčového stavebního prvku Národní datové infrastruktury (dále též „NDI“), která vytvoří základní prostředí v ČR pro správu výzkumných dat, jejich ukládání, sdílení a práci s nimi v souladu s principy FAIR tak, aby byla vyhledatelná, dostupná, interoperabilní a znovu využitelná. NRP zajistí kromě technického řešení i portfolio klíčových služeb a taktéž vzdělávání uživatelů, datových odborníků a dalších relevantních pracovníků ve výzkumných organizacích.

OP JAK

10.10.2022

Koncem září 2022 byl slavnostně vyhlášen program přeshraniční spolupráce INTERREG Bavorsko-Česko 2021-2027. Projektové centrum chystá k tomuto programu ve čtvrtek 10.11.2022 velký informační seminář, kterého se budou účastnit i zástupci hodnotícího a kontrolního orgánu programu. Podrobnosti ke školení budou včas uveřejněny i na Intranetu ZČU. Přihlášky můžete již dnes posílat emailem administrátorce programu Martině Navrátilové.

INTERREG Bavorsko-Česko

sipkaPříprava projektového záměru

sipkaNalezení vhodného dotačního titulu

sipkaPoskytování konzultací při tvorbě projektové žádosti

sipkaPoskytování konzultací při podávání projektové žádosti

sipkaPodpora při realizaci

sipkaPodpora při kontrole a ukončování projektu

Adresa projektového centra:

Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kancelář č. VC 313a).

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2023 - tento web nevyužívá soubory cookies