Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023)

 Koordinátor projektu PhDr. Jana Vaňková (KČJ)

Realizace projektu 1. 9. 2011 – 30. 6. 2014

Udržitelnost projektu 1. 7. 2014 – 30. 6. 2019

 Charakteristika projektu

Cílem projektu bylo rozšířit akreditaci vybraných studijních oborů bakalářského studia a na ně navazujícího magisterského studia vedoucích k získání učitelské kvalifikace o kombinovanou formu studia a umožnit tak nekvalifikovaným pedagogům postupně dosáhnout plné kvalifikace. V rámci projektu došlo k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů pro vzdělávání cílové skupiny. Prostředkem k naplnění cíle bylo také proškolení 60 vysokoškolských pedagogů (autorů e-learningových kurzů a podpůrných studijních materiálů, tutorů), poskytnutí odborné pomoci při zpracování 76 e-learningových kurzů. Cílem pomoci nekvalifikovaným pedagogům základních a středních škol bylo zahájit studium a získat tak plnou kvalifikaci (podle zákona 563/2004 Sb.), vytvořit pro ně motivující prostředí pro studium respektující jejich časové možnosti.


Obory v kombinované formě realizované v rámci udržitelnosti projektu v akademickém roce 2018/19:

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Historie jazyk se zaměřením na vzdělávání

Technická výchova se zaměřením na vzdělávání

Fyzika se zaměřením na vzdělávání.

Realizační tým projektu


PhDr. Jana Vaňková - Koordinátor projektu

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. - Metodik projektu pro jazykové obory a historii

Mgr. Pavla Soukupová - Metodik projektu pro přírodovědné obory, pedagogiku a psychologii

Mgr. Jana Kottová - Finanční manažer

Studijní opory

Vytvořené coursewarové kurzy

Vytvořené elearningové kurzy

Vytvoření organizačního zabezpečení výuky oborů v kombinované formě, struktura hodin kontaktní výuky, hodin konzultací osobních či elektronických, realizace studia nekvalifikovaných učitelů

V rámci této aktivity bude vytvořen rozvrh konzultací kontaktního studia, bude vytvořen i systém elektronických konzultací, který bude ústrojně propojen s kontaktní výukou. Budou přesně stanovena časová rozmezí, ve kterých budou podávány on line konzultace. Termíny těchto konzultací budou situovány do večerních hodin, aby respektovaly časové možnosti učitelů. V rámci této aktivity bude zahájena realizace studia nekvalifikovaných učitelů. V průběhu řešení projektu proběhnou 4 semestry bakalářských studijních oborů a 4 semestry magisterských studijních oborů. Jeden semestr studia představuje pro 1 podpořenou osobu splnění minimálně 20 kreditů.

Rozvrhy studií v kombinované formě studia

Vytvoření metodiky pro uznávání předchozího vzdělání (formálního i neformálního)

V rámci této aktivity byla vytvořena metodika pro uznávání předchozího vzdělávání (formálního i neformálního).

Proběhla analýza všech typů kurzů, které jsou nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání nekvalifikovaným učitelům ve vzdělávacích institucích Plzeňského kraje za účelem zvýšení či doplnění jejich kvalifikace. Byl proveden popis a klasifikace těchto kurzů z hlediska obsahu, rozsahu a výstupů (popis získaných učitelských kompetencí).

Byl zpracován návrh metodiky kreditního ohodnocení popsaných typů kurzů z hlediska jejich možného dalšího uznávání v rámci pregraduálního studia učitelství (zohlednění rozsahu, ale především obsahových aspektů kurzů, jejich výstupů apod.).

Typy kurzů byly podrobeny analýze z hlediska rozsahu výuky (v hodinách), z hlediska obsahového, z hlediska naplňování požadovaných učitelských kompetencí.

Metodika pro uznávání předchozího vzdělání
Žádost o uznání výstupů z učení

Úprava přijímacího řízení zohledňujícího specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí

V rámci této aktivity byl vytvořen nový model přijímacího řízení, který zohledňuje cílovou skupinu nekvalifikovaných učitelů, kteří již ale dlouhodobě působí ve škole. Vstupní testování je orientováno do tří složek (pedagogicko-psychologické, oborově didaktické a předmětově odborné). Při vstupním testování kompetencí jsou akcentovány úkoly zaměřené na oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou problematiku.

Model přijímacího řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí