Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didaktických metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023)

 Koordinátor projektu PhDr. Jana Vaňková (KČJ)

Realizace projektu 1. 9. 2011 – 30. 6. 2014

Udržitelnost projektu 1. 7. 2014 – 30. 6. 2019

 Charakteristika projektu

Cílem projektu bylo rozšířit akreditaci vybraných studijních oborů bakalářského studia a na ně navazujícího magisterského studia vedoucích k získání učitelské kvalifikace o kombinovanou formu studia a umožnit tak nekvalifikovaným pedagogům postupně dosáhnout plné kvalifikace. V rámci projektu došlo k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů pro vzdělávání cílové skupiny. Prostředkem k naplnění cíle bylo také proškolení 60 vysokoškolských pedagogů (autorů e-learningových kurzů a podpůrných studijních materiálů, tutorů), poskytnutí odborné pomoci při zpracování 76 e-learningových kurzů. Cílem pomoci nekvalifikovaným pedagogům základních a středních škol bylo zahájit studium a získat tak plnou kvalifikaci (podle zákona 563/2004 Sb.), vytvořit pro ně motivující prostředí pro studium respektující jejich časové možnosti.


Obory v kombinované formě realizované v rámci udržitelnosti projektu v akademickém roce 2017/18:

Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

Historie jazyk se zaměřením na vzdělávání

Realizační tým projektu


PhDr. Jana Vaňková - Koordinátor projektu

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. - Metodik projektu pro jazykové obory a historii

Mgr. Pavla Soukupová - Metodik projektu pro přírodovědné obory, pedagogiku a psychologii

Mgr. Jana Kottová - Finanční manažer

Studijní opory

Vytvořené coursewarové kurzy

Vytvořené elearningové kurzy

Vytvoření organizačního zabezpečení výuky oborů v kombinované formě, struktura hodin kontaktní výuky, hodin konzultací osobních či elektronických, realizace studia nekvalifikovaných učitelů

V rámci této aktivity bude vytvořen rozvrh konzultací kontaktního studia, bude vytvořen i systém elektronických konzultací, který bude ústrojně propojen s kontaktní výukou. Budou přesně stanovena časová rozmezí, ve kterých budou podávány on line konzultace. Termíny těchto konzultací budou situovány do večerních hodin, aby respektovaly časové možnosti učitelů. V rámci této aktivity bude zahájena realizace studia nekvalifikovaných učitelů. V průběhu řešení projektu proběhnou 4 semestry bakalářských studijních oborů a 4 semestry magisterských studijních oborů. Jeden semestr studia představuje pro 1 podpořenou osobu splnění minimálně 20 kreditů.

V rámci udržitelnosti projektu jsou realizovány studijní obory v kombinované formě (akademický rok 2016/17):

  • Informatika se zaměřením na vzdělávání,
  • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Historie jazyk se zaměřením na vzdělávání
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Rozvrhy studií v kombinované formě studia

Vytvoření metodiky pro uznávání předchozího vzdělání (formálního i neformálního)

V rámci této aktivity byla vytvořena metodika pro uznávání předchozího vzdělávání (formálního i neformálního).

Proběhla analýza všech typů kurzů, které jsou nabízeny v rámci celoživotního vzdělávání nekvalifikovaným učitelům ve vzdělávacích institucích Plzeňského kraje za účelem zvýšení či doplnění jejich kvalifikace. Byl proveden popis a klasifikace těchto kurzů z hlediska obsahu, rozsahu a výstupů (popis získaných učitelských kompetencí).

Byl zpracován návrh metodiky kreditního ohodnocení popsaných typů kurzů z hlediska jejich možného dalšího uznávání v rámci pregraduálního studia učitelství (zohlednění rozsahu, ale především obsahových aspektů kurzů, jejich výstupů apod.).

Typy kurzů byly podrobeny analýze z hlediska rozsahu výuky (v hodinách), z hlediska obsahového, z hlediska naplňování požadovaných učitelských kompetencí.

Metodika pro uznávání předchozího vzdělání
Žádost o uznání výstupů z učení

Úprava přijímacího řízení zohledňujícího specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí

V rámci této aktivity byl vytvořen nový model přijímacího řízení, který zohledňuje cílovou skupinu nekvalifikovaných učitelů, kteří již ale dlouhodobě působí ve škole. Vstupní testování je orientováno do tří složek (pedagogicko-psychologické, oborově didaktické a předmětově odborné). Při vstupním testování kompetencí jsou akcentovány úkoly zaměřené na oborově didaktickou a pedagogicko-psychologickou problematiku.

Model přijímacího řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí