Doplňující modul pedagogicko-psychologický a praxe 

Cílem programu celoživotního vzdělávání je získat základní znalosti a dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologické problematiky obsažené v povinných předmětech společného základu zařazeného ve všech bakalářských studijních programech se zaměřením na vzdělávání.

Program je určen uchazečům o navazující magisterský program učitelství, kteří neabsolvovali bakalářský studijní program se zaměřením na vzdělávání nebo magisterský studijní program z oblasti vzdělávání Učitelství.

Pro tyto uchazeče je absolvování uvedeného programu nezbytnou podmínkou k zápisu do studia všech navazujících magisterských učitelských studijních programů.

Program celoživotního vzdělávání bude uchazečům nabízen v rozmezí měsíců červen – září (tedy před vlastním zápisem do studia). Jednotlivé předměty jsou opatřeny elektronickými studijními oporami umožňujícími nekontaktní formy výuky (s výjimkou předmětu praxe). Absolvování uvedeného programu umožní před nástupem do navazujícího magisterského studia naplnit deklarované kompetence (výsledky učení) v rozsahu požadovaném regulátorem (MŠMT).

Absolvent kurzu získá certifikát o absolvování doplňujícího pedagogicko-psychologického modulu a praxe. Stipendijní systém Fakulty pedagogické umožňuje ocenit aktivity studentů vykonávané nad rámec povinností standardního studia udělením mimořádných stipendií.

Obsah kurzu:
KPG/9OBDI – Obecná didaktika (25h nekontaktní výuky)
KPG/9OSPG –  Obecná a srovnávací pedagogika (20h nekontaktní výuky)
KPG/9RNP – Reflektovaná náslechová praxe (10 hodin náslechů na zvolené nebo přidělené škole)
KPG/9SPCP – Speciální pedagogika (25h nekontaktní výuky)
KPS/9OVYP – Obecná a vývojová psychologie (25h nekontaktní výuky)
KPS/9SOCP – Sociální psychologie (25h nekontaktní výuky)

Obecně lze na základě uchazečem doloženého absolvování obsahově srovnatelného bloku nebo jeho části tento blok nebo jeho část uznat za splněný. Podmínky případného uznání pedagogicko-psychologického bloku a reflektované praxe upravuje příslušná vyhláška proděkana.

V případě zájmu a nejasností nás neváhejte kontaktovat na czv@fpe.zcu.cz nebo telefonu 37763 6021.

Doplňující modul pedagogicko-psychologický
Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Cena: 1 900 Kč
Rozsah: 1 semestr
Přihlásit se v tuto chvíli nelze