ROBIN – Researching the availability, nature and quality of community – based services for people with intellectual disabilities in the Czech Republic

Zjišťování dostupnosti, povahy a kvality komunitních pobytových služeb pro osoby s mentálním postižením v České Republice

Anotace projektu:

Projekt ROBIN spojí kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody, aby prozkoumal dostupnost, povahu a kvalitu služeb komunitního bydlení pro lidi s mentálním postižením v České republice. Shromážděné údaje umožní prozkoumat, jak dobře služby splňují definici komunitních služeb a jak jsou lidé s mentálním postižením podporováni, aby byli skutečně plnohodnotnými a aktivními občany ve svých komunitách, a jak jsou naplňována jejich práva podle článku 19 Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Předkládaný výzkum, jako jeden z prvních 1) systematicky zmapuje poskytování, povahu a kvalitu služeb pro uvedenou skupinu lidí, 2) prozkoumá, co je v praxi nezbytné pro dosažení změny. To bude mít následně potenciál ovlivnit vývoj nástrojů pro monitoring a další rozvoj komunitních pobytových služeb nejen v České republice, ale i v mezinárodním měřítku.

Klíčová slova: mentální postižení, komunitní pobytové služby, ústavní péče, deisntitucionalizace

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Typ projektu: GAČR Junior

Trvání:  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Řešitel:

  • Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. (výzkumná pracovnice KPG FPE ZČU & odborná asistentka KPG FPE ZČU)

Spoluřešitelé:

  • Mgr. Kristýna Janyšková (výzkumná pracovnice KPG FPE ZČU & doktorandka na katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Karlovy univerzity)
  • Mgr. Karel Řezáč (výzkumná pracovnice KPG FPE ZČU & doktorand na katedře Sociální politiky a práce Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity)