Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitost – CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850

Anotace  projektu:

Projekt se zaměřuje na práci uměleckých škol (ZUŠ, konzervatoře, SUŠ) s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na práci učitelů uměleckých předmětů na ZŠ a gymnáziích. Na uměleckých školách je zřejmá absence širšího vzdělávání žáků se SVP, neboť chybí komplexní výukové materiály. Projekt tak směřuje k naplnění novely školského zákona v dané sféře. Silnou stránkou projektu je funkční síť škol ze 14 krajů sdružených v platformě Podpora uměleckého vzdělání v ČR.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 10. 2017 – 28. 2. 2020

Řešitel projektu:

  • Mgr. Robert Mimra (Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy).

Spoluřešitel projektu:

  • doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Webové stránky projektu: http://eurohudebka.cz/index.html
Logo OPVVV