Didaktika – Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665)

Anotace projektu:

Cílem projektu je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik. Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo.

Partneři projektu

Západočeská univerzita v Plzni (Fakulta pedagogická, Fakulta aplikovaných věd)

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Palackého v Olomouci

IQLANDIA, o.p.s.

Svět techniky Ostrava

Webové stránky projektu: http://didaktika.zcu.cz/

Logo OPVVV