Klíčové aktivity

Číslo aktivity: 01
Název klíčové aktivity: Autorská příprava vzdělávacích programů
Popis klíčové aktivity:
V rámci této klíčové aktivity bude postupně během 10 kalendářních měsíců jednotlivými autory vytvořeno 18 nových/inovovaných vzdělávacích programů. Autoři v první fázi navrhnou koncepce jednotlivých programů, které budou evaluovány projektovou radou. V další fázi budou (v souladu s koncepcemi upravenými dle připomínek projektové rady) konkretizovány tematické plány a autorsky zpracovány studijní opory vzdělávacích kurzů. Pro podporu autorů bude k dispozici metodik, editor-grafik a specialista na multimédia (animace, audio, video). Kurzy budou uživatelsky příjemné, pestré, ale zároveň úsporné (bez zbytečných výdajů za složité multimediální efekty). Kurzy budou zaměřeny na 18 aktuálních témat – každé bude zpracováno pro realizaci ve dvou formách (jako online kurz a jako prezenční seminář doplněný samostudiem). Studijní opory pro on-line kurzy budou zpracovány v osvědčeném autorském nástroji ProAuthor a optimalizovány pro LMS Moodle. Pro realizaci kurzů budou připraveny tištěné studijní texty a multimediální CD. Fakulta pedagogická využije v této klíčové aktivitě své dlouholeté zkušenosti s přípravou a realizací on-line kurzů i s přípravou prezenčních vzdělávacích programů pro učitele základních a středních škol.

Výstup klíčové aktivity:
Přehled plánovaných kurzů:
1. Individualizované a kooperativní učení s iPadem.
2. Zpracování fotografie a videozáznamu nejen pro tvorbu výukových materiálů.
3. Multimediální a výukové technologie ve výuce.
4. Výpočetní technika ve výuce matematiky.
5. Nové technologie v praxi učitele českého jazyka a literatury.
6. Práce s interaktivní tabulí.
7. Počítačem podporovaná výuka.
8. Využití diagnostických nástrojů při tvorbě e-learningových kurzů.
9. Příprava žákovských projektů s využitím ICT.
10. Úvod do zpracování textových informací.
11. Úvod do jazyka (X)HTML.
12. Technika počítačů.
13. Počítačová prezentace.
14. Programování v aplikacích.
15. Možnosti počítačové simulace elektrických a elektronických obvodů.
16. Práce s daty v tabulkovém procesoru.
17. Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows.
18. Práce s databázemi.

Číslo aktivity: 02
Název klíčové aktivity: Realizace motivačních seminářů
Popis klíčové aktivity:
Pro získání cílové skupiny do jednotlivých kurzů budou na kontaktních školách v regionu uskutečněny motivační semináře, během kterých budou učitelé motivováni k účasti v projektu. Úvodní motivace k účasti v projektu již na školách proběhla v době přípravy projektové žádosti, nicméně školení učitelů se bude realizovat až za více než dvanáct měsíců od přípravy žádosti. Do té doby může být situace na školách, ale obecně i v oblasti moderních informačních a komunikačních technologií odlišná od současného stavu. Proto považujeme organizaci motivačních seminářů za nezbytnou klíčovou aktivitu pro úspěch projektu. Motivační semináře proběhnou od konce srpna do prosince 2013 na jednotlivých školách. Jejich obsahem bude představení projektu a jeho aktivit a především pak podrobné představení jednotlivých kurzů a výhod flexibility studia v on-line kurzu. Součástí semináře bude prezentace novinek v oblasti moderních technologií a příkladů dobré praxe uplatnění ICT na základní a střední škole. Během motivačních seminářů budou mít učitelé možnost seznámit se s ukázkami připravených kurzů prostřednictvím mobilní učebny vybavené tablety iPad a elektronickými čtečkami. Přidanou hodnotou seminářů bude seznámení učitelů s těmito technologiemi pro mobilní e-learning a motivace učitelů k jejich využívání ve výuce i v dalším vzdělávání. Mobilní učebna bude dále vybavena notebooky pro synchronizaci zařízení a práci s inovativním software a dalším příslušenstvím – viz popis výběrového řízení. Vedle motivačních seminářů bude učebna využívána i při tutoriálech on-line kurzů

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity bude minimálně 150 učitelů informovaných o projektových aktivitách a získaných pro účast v projektu.

Číslo aktivity: 03
Název klíčové aktivity: Realizace vzdělávacích programů
Popis klíčové aktivity:
Projektu se postupně od září 2013 do prosince 2014 zúčastní minimálně 150 účastníků. Každý vzdělávací program bude rozvíjet informační gramotnost a kompetence v oblasti využití ICT učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji. Vzdělávací programy se uskuteční dle harmonogramu, se kterým budou všechny zapojené školy seznámeny nejpozději v červnu 2013. Motivační rozhovory s řediteli a učiteli v regionu pro nábor účastníků do jednotlivých kurzů zajistí regionální koordinátor. Většina kurzů se uskuteční v jednom běhu, nejatraktivnější kurzy se budou konat dvakrát. Účastníci se dle svého zájmu a svých individuálních vzdělávacích potřeb přihlásí k nabízeným termínům. Pro úspěšné absolvování kurzu budou účastníci povinni splnit podmínky účasti definované v jednotlivých on-line kurzech (odevzdání úkolů, napsání příspěvků do diskuse, splnění závěrečného testu apod.). Účast na prezenčních tutoriálech on-line kurzů bude nepovinná vzhledem k problematické účasti učitelů z venkovských oblastí. V případě potřeby bude tutoriál nahrazen konzultací regionálního koordinátora na pracovišti účastníka projektu.

Výstup klíčové aktivity:
Výstupem této klíčové aktivity je 150 proškolených účastníků. Předpokládáme, že po absolvování vzdělávacích programů dojde u absolventů ke zlepšení jejich ICT dovedností a kompetencí v oblasti využití ICT ve výuce na základní a střední škole.

Číslo aktivity: 04
Název klíčové aktivity: Evaluace a diseminace
Popis klíčové aktivity:Projekt bude důsledně průběžně evaluován v několika fázích:
1. Evaluace konkretizované koncepce vzdělávacích programů (evaluaci provedou koordinátor a metodici projektu).
2. Evaluace autorské přípravy vzdělávacích programů (evaluaci provedou koordinátor a metodici projektu).
3. Evaluace realizace jednotlivých on-line kurzů (evaluaci provedou účastníci programu, lektor, koordinátor a metodici projektu).
4. Závěrečná souhrnná evaluace realizovaných aktivit projektu (evaluaci zpracuje koordinátor a metodici projektu).

Připomínky získané ve všech fázích průběžné evaluace budou zváženy a programy budou obratem příslušným způsobem upraveny s cílem zajištění maximální kvality a uživatelské přívětivosti programů. Všechny programy budou připraveny k akreditaci v systému DVPP. Výsledky projektu budou představeny na několika konferencích konaných v České republice s cílem informovat o nabytých zkušenostech a motivovat kolegy z jiných krajů k realizaci obdobných aktivit.

Výstup klíčové aktivity:
Hlavními výstupy této klíčové aktivity budou následující evaluační zprávy, které budou připraveny na základě vyhodnocení evaluačních dotazníků a dalších evaluačních nástrojů podle předem stanovených hodnotících kritérií:

  • Evaluace koncepce jednotlivých vzdělávacích programů (soulad s cíli projektu, optimální rozsah, aktuálnost témat…).
  • Evaluace autorské přípravy vzdělávacích programů (metodické zpracování obsahu, formální provedení, motivace cílové skupiny…).
  • Evaluace realizace jednotlivých programů (dostatečná účast, kvalitní lektorské vedení, organizační a technické problémy…).

Závěrečná souhrnná evaluace projektu (dle požadavku na vypracování závěrečné monitorovací zprávy). Dílčími výstupy budou jednotlivé evaluační nástroje. Dalším výstupem bude zvýšení kvality vzdělávacích programů díky konkrétním úpravám, které vzejdou z průběžné evaluace. Výstupem této aktivity budou zároveň příspěvky na různé tuzemské konference zaměřené na rozvoj dalšího vzdělávání pracovníků škol a distanční a kombinovanou formu výuky v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.