Polytechnická výchova v MŠ

Obecné informace o kurzech:

Každý kurz má rozsah 12 hodin, maximální kapacita většiny kurzů je 26 účastníků. Důležitou součástí programu kurzu je ukázka konkrétní vzdělávací nabídky, která v souladu s principy RVP PV bude zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dítěte, ale akcentovány budou vzdělávací oblasti Dítě a psychika, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Kromě uvedených hlavních lektorů budou část výuky vést i další pedagogové: PhDr. Štěpánka Lišková, Mgr. Ilona Kolovská, Mgr. Milan Podpera, Mgr. Světlana Cozlová, Mgr. Pavla Sovová, PhD.
Hlavní části většiny kurzů proběhnou od 18.8. do 22.8. formou letní školy. Dokončení kurzů (max. 4 hodiny) proběhne v listopadu 2014 (v pátek odpoledne nebo v sobotu).
Některé kurzy proběhnou samostatně v průběhu akademického roku 14/15.
V přihlášce můžete uvést více kurzů – v pořadí dle Vašich preferencí.

Polytechnická výchova v mateřské škole – hravá matematika (hl. lektor PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D)

Kurz vybaví učitele mateřských škol kompetencemi potřebnými pro naplňování cílů předmatematické výchovy v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Účastníci akce si vytvoří zásobník konkrétních her a aktivit s dětmi ověřených v praxi a zaměřených na vytváření představy přirozeného čísla, přiřazování, porovnávání, třídění, uspořádání, rovinné a prostorové útvary, orientaci v prostoru a rovině, závislosti, pravidelnosti a prvky kombinatoriky. Konkretizovaná vzdělávací nabídka bude z oblasti pohybových činností.

Studijní materiály

Polytechnická výchova v mateřské škole – práce s nástroji (hl. lektor Doc.PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.)

Jedná o opakování kurzu z letní školy. Účastnící se budou zabývat nástroji, nářadím a pomůckami pro práci s různými materiály vhodnými pro MŠ. Problémové úlohy v pracovní výchově. Plánování pracovních činností. Plánování výukového projektu a jeho realizace. Tvořivost v pracovní výchově. Jako jeden z vhodných námětů pro činnost v MŠ si účastníci vyrobí vlastní jednoduché hudební nástroje a vyzkouší si možnosti jejich využití.

Studijní materiály

 Polytechnická výchova v mateřské škole – předčtenářské dovednosti  (hl. lektor Mgr. Pavla Sovová, Ph.D.)

Předmětem semináře bude seznámení s autory literatury pro předškolní děti a výběr vhodných textů k rozvíjení připravenosti ke čtenářství (porozumění textu, předvídání, popis, porovnávání) a  možnosti práce s nimi, zejména interaktivní a řízené čtení.  Účastníci se seznámí s možnostmi tvorby vzdělávacích projektů postavených na práci s textem ve spojení  s hravými činnostmi a aktivitami vedoucími k rozvíjení řeči, kritickému, logickému a tvořivému  myšlení, kreativitě a polytechnickým dovednostem.

Studijní materiály

Jak úspěšně komunikovat (hl. lektor Mgr. Michal Dubec)

Obsahem kurzu budou principy efektivní komunikace. Výchozím materiálem mohou být konkrétní problémové situace z edukační reality MŠ. Absolventi kurzů rozliší vztahovou a věcnou rovinu komunikace, seznámí se se strategií popisného jazyka (popř. prohloubí dovednost jeho užití), zvládnou řešit problémové komunikační situace.

Studijní materiály

Polytechnická výchova v mateřské škole – práce s materiály (hl. lektor Doc.PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.)

V kurzu se budou účastníci zabývat poznáváním práce s různými materiály (jako je drobný přírodní a technický materiál, textil, papír, modelovací hmoty), práce montážní a demontážní (stavebnice jako prostředek pro rozvoj jemné motoriky dětí), technologickými postupy pro práci s jednotlivými materiály. Obsahem kurzu bude také učení psychomotorickým dovednostem u dětí v mateřské škole, aplikace teoretických poznatků o materiálech na pracovních námětech, pokusnická činnost s materiály v mateřské škole.

Důležité! Kapacita kurzu je 25 osob. Tento dvoudenní kurz bude realizován v Plzni 3. – 4. 10. 2014 na Chodském náměstí 1 (ubytování a stravování bude uhrazen z rozpočtu projektu, dopravu do Plzně si účastníci hradí sami).

Studijní materiály

Polytechnická výchova v mateřské škole – práce s nástroji (hl. lektor Doc.PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.)

Jedná o opakování kurzu z letní školy. Účastnící se budou zabývat nástroji, nářadím a pomůckami pro práci s různými materiály a zároveň vhodnými pro MŠ. Problémové úlohy v pracovní výchově. Plánování pracovních činností. Plánování výukového projektu a jeho realizace. Tvořivost v pracovní výchově. Jako jeden z vhodných námětů pro MŠ si účastníci vyrobí vlastní jednoduché hudební nástroje.

Důležité! Kapacita kurzu je 25 osob. Tento dvoudenní kurz bude realizován v Plzni 10. – 11. 10. 2014 na Chodském náměstí 1 (ubytování a stravování bude uhrazen z rozpočtu projektu, dopravu do Plzně si účastníci hradí sami).

Studijní materiály

 Herecké aspekty učitelské profese (hl. lektor MgA. Eva Gažáková)

Kurz bude vycházet z oblasti výchovné dramatiky. Praktická cvičení a hrové aktivity budou zaměřeny na rozvoj empatie, citlivosti, rozšířeného vnímání situace, na jednoduchou rolovou hru. V bezpečné atmosféře si každý účastník vyzkouší nejrůznější spektrum osobního individuálního výrazu, který bude reflektován (s možným využitím videokamery). Důležitým aspektem bude hledání a zkoušení různé míry intenzity komunikačního napětí – nácvik dovednosti nedirektivního upoutání pozornosti.

Důležité! Kapacita kurzu je 25 osob. Tento dvoudenní kurz bude realizován v Plzni 31. 10. – 1. 11. 2014 na Chodském náměstí 1 (ubytování a stravování bude uhrazen z rozpočtu projektu, dopravu do Plzně si účastníci hradí sami).

Studijní materiály

Hlas a řeč jako součást osobnosti (hl. lektor MUDr. Jitka Vydrová)

Kultivovaná mluva a zdravý hlas jsou potřebnou součástí osobnosti učitele. Východiskem kurzu bude reflexe případných problémů a potíží v edukační realitě. Neméně důležitá je také odborná diagnostika hlasové funkce. Absolventi zvládnou dechová, hlasová, artikulační a rezonanční cvičení a aktivity, které dle zkušeností mají nejen výchovnou, rozvojovou, ale také revitalizační a psychohygienickou funkci.

Důležité! Kapacita kurzu je 16 osob. Tento dvoudenní kurz bude realizován v Praze 13. – 14. 2. 2015 v Hlasovém centru (nocleh bude uhrazen z rozpočtu projektu, dopravu do Prahy si účastníci hradí sami).
Více informací ke kurzu naleznete na http://www.hlasovecentrumops.cz/projekty/

Program

Studijní materiály – Jak se vyvarovat poruchám hlasu
Studijní materiály – Dechová cvičení
Studijní materiály – Hlasová a mluvní rozcvička
Studijní materiály – Slova vhodná pro rezonanční cvičení


Studijní materiály – Didaktické minimum k polytechnickým kurzům DVPP