Příprava a pilotní realizace systému podpory neaprobovaných učitelů v Plzeňském kraji (RIS3)

Program: 020ZU – Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020

Číslo projektu: 020ZU06

Poskytovatel: KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

Doba realizace: 01.01.2020-31.12.2020

Cíle projektu:

Cílem  projektu je vytvořit systém podpory neaprobovaných učitelů, a to jak v oblasti sdílení a kolegiální podpory v rámci společenství praxe, tak v oblasti rozšíření příležitostí pro doplnění kvalifikace neaprobovaných učitelů v regionu (rozšíření nabídky kombinované a distanční formy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a celoživotního vzdělávání zaměřeného na neaprobované učitele na Fakultě pedagogické ZČU).

Popis projektu:

V rámci tohoto projektu bude Fakulta pedagogická ZČU v kontaktu s řediteli středních škol v regionu zpracovávat seznam možných intervencí pro podporu neaprobovaných učitelů na SŠ. V regionu vzniknou společenství praxe pro všechny klíčové obory. Společenství praxe budou platformou pro sdílení inspirace a dobré praxe a také pro kolegiální podporu neaprobovaných učitelů ze strany učitelů s aprobací a akademických pracovníků Fakulty pedagogické ZČU. V regionu bude v součinnosti společenství praxe a Fakulty pedagogické ZČU rozšířena nabídka celoživotního vzdělávání pro neaprobované učitele, a to především v oblasti kratších kurzů, v jejichž rámci obdrží účastníci kredity započitatelné v případném dalším studiu na Fakultě pedagogické (v dlouhodobých kurzech celoživotního vzdělávání pro doplnění nebo rozšíření kvalifikace nebo přímo v rámci bakalářského či magisterského studia na Fakultě pedagogické ZČU). Nabídka bude rozšířena především o kurzy realizované distanční nebo kombinovanou formou tak, aby tyto kurzy byly snadno dostupné a neaprobovaný učitel se mohl s jejich pomocí připravit na výuku konkrétního předmětu ve chvíli, kdy to potřebuje (např. ihned po nástupu na školu nebo ještě před nástupem do školy apod.).

Řešitel: doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

logo_PK