Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764)

Anotace:

Cílem projektu je zkvalitnění výuky budoucích učitelů na Fakultě pedagogické ZČU. Do vybraných předmětů všech vyučovaných oborů na fakultě budou nově zařazeny aktivity rozvíjející evaluační a autoevaluační strategie studentů učitelství. Projekt posílí sdílení a spolupráci akademických pracovníků, studentů a učitelů MŠ/ZŠ/SŠ z partnerských škol v regionu včetně zajištění mezinárodního přesahu aktivit díky realizaci a reflexi společných didaktických stáží ve vybraných evropských zemích.

Realizace projektu: 01.07.2020 – 31.12.2022

Řešitelka projektu: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Finanční alokace:

  • celkem 29 836 926,00
  • Příspěvek EU: 25 361 387,10
  • Národní veřejné zdroje: 2 983 692,60
  • Vlastní zdroj financování: 1 491 846,30

Logo OPVVV