Podpora rozvíjení informatického myšlení – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Anotace  projektu:

Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 10. 2017 – 31. 9. 2020

Řešitel:

  • Jiří Vaníček (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

Spoluřešitel:

  • Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Logo OPVVV