ESF projekt Západočeské univerzity v Plzni – CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002287

Anotace  projektu:

Cílem projektu Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU je zvýšení kvality vzdělávacího prostředí modernizací a doplněním univerzitního vybavení. Jedná se zejména o modernizaci počítačových a jazykových učeben, studoven, přednáškových sálů, univerzitní knihovny atd. Uvedený projekt má přímou vazbu na výuku a přímý dopad na studenty pregraduálního studia (cílová skupina projektu). Realizace projektu zásadní měrou přispěje k modernizaci výukového prostředí ZČU.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2020

Řešitel projektu:

  • Mgr. Lucie Čulíková, Ph.D.

Logo OPVVV