Polytechnická výchova v MŠ

INTERNÍ MENTORING – kurz DVPP

Tento 46 – ti hodinový vzdělávací cyklus zahrnuje následující moduly:

  1. Základní kurz mentorských dovedností
  2. Rozvoj hlasových kompetencí
  3. Pedagogika

Jedná se o ucelený, akreditovaný kurz. Účastníci postupně projdou všemi tematickými moduly a na konci obdrží osvědčení o absolvování.

Termíny a časy:

12. – 13. září 2014              pátek 14.00-17.15, sobota 8.30- 15.00 (Základní kurz mentorských dovedností)

V pátek 12. září proběhne kurz od 14.00  do 17.15 na KPG, Chodské nám. 1, v učebně CH207 (ateliér), v sobotu od 8.30 – 15.00 tamtéž.

24. – 25. října 2014           pátek 14.00-17.15, sobota 9.00- 14.45 (Základní kurz mentorských dovedností)

21. – 22. listopadu 2014  časy budou ještě s dostatečným předstihem upřesněny

16. – 17. ledna 2015          časy budou ještě s dostatečným předstihem upřesněny

 Obsah jednotlivých tematických bloků, včetně lektorského zajištění a místa konání jsou uvedeny vždy pod krátkou anotací každého modulu.

I.  Základní kurz mentorských dovedností

Vzdělávací akce představuje mentoring jako individuální typ podpory, který je založen na partnerském přístupu a spolupráci mentora a menteeho (učitele, kolegy). Mentoring je zcela orientován na podporu učitele, která vychází z učitelových potřeb, nikoli na kontrolu jeho práce. Umožňuje učitelům poznávat jiné přístupy, přináší expertízu a poučení, pomáhá překonávat problémy, získávat profesionální jistotu, hledat cesty, které budou mít co největší dopad na učení každého dítěte atp.

 Cíle a obsah:

Hlavním smyslem je získat, procvičit či zdokonalit mentorské dovednosti účastníků, ale i prozkoumat širší souvislosti, které ovlivňují práci mentora.

Účastníci se seznámí se základy mentoringu (kolegiální podpory) ve vzdělávání, prakticky si vyzkouší některé techniky a metody mentorské podpory pedagogů, seznámí se jak se zkušenostmi realizace mentoringu v zahraničí, tak se zkušenostmi se zaváděním mentorské podpory na českých školách.

Kurz mentorských dovedností je koncipován jako výcvik, jehož součástí jsou konkrétní příklady, pedagogické situace a případové studie z praxe účastníků.

Součástí klíčové aktivity Interní mentoring (KA4) bude i průběžné sdílení a reflexe aktuálních zkušeností z mentorské praxe účastníků kurzu, využití těchto poznatků pro další plánování a zejména zavádění interní mentorské podpory do praxe MŠ.

Lektorky:

PhDr. Eva Lukavská, Ph.D., Mgr. Jana Šístková

Místo:

Plzeň, místo konání bude přihlášeným účastníkům ještě upřesněno

Celková časová dotace tohoto modulu je 20 hodin.

II. Rozvoj hlasových kompetencí

Cílem tohoto modulu bude zejména rozvoj komunikační kompetence v oblasti hlasové a mluvní výchovy.

 Hlavní tematické bloky:

  • Hlasová výchova – teoretická východiska, terminologie, posouzení hlasových možností účastníků, hlasová hygiena. Tón hlasu jako významný paralingvistický prostředek.
  • Mluvní výchova – prezentace a praktická artikulační a mluvní cvičení, zaměřená i na expresivitu mluvního vyjádření.
  • Dechová a rezonanční cvičení – prezentace  a praktická cvičení, zaměřená na rozvoj expresivních možností hlasového vyjádření. Význam tónu hlasu pro kvalitu komunikace.

 Lektorky:

Jiřina Marková Krystlíková, MUDr. Jitka Vydrová, Mgr. Regina Szymiková, Mgr. Pavla Sovová, PhD.

Místo:

Plzeň, místo konání bude přihlášeným účastníkům ještě upřesněno

Celková časová dotace tohoto modulu je 12 hodin.

III. Pedagogika

Cílem tohoto modulu bude prohloubení dosavadních znalostí o pojetí předškolního vzdělávání, jeho formách a metodách. Účastníci si osvojí principy efektivní komunikace, seznámí se s modelem profesních kompetencí učitele a s možnostmi jejich využití zejména při mentorské práci.

Předškolní pedagogika  – osobnostně orientovaný model vzdělávání, principy práce dle RVP PV

 

  • Metodika předškolního vzdělávání současné metody a formy předškolního vzdělávání, prožitkové učení, práce s příběhem, dramatická výchova, sociální učení, ukázky dobré praxe
  • Komunikace učitele MŠ – model komunikace učitele, zásady efektivní komunikace, aplikace těchto zásad v učitelské praxi, ukázky dobré praxe
  • Profesní kompetence učitele MŠ – seznámení s modelem kompetencí učitele MŠ, sebereflexe jako důležitý nástroj učitele, mentoring jako cesta rozvoje profesních kompetencí učitele
  • Základy andragogiky – specifika práce s učitelem, aktivizační metody práce, portfolio

 

Lektoři:

PhDr. Dagmar Čábalová, Mgr. Milan Podpera, Mgr. Pavla Sovová, PhD.

Místo:

Plzeň, místo konání bude přihlášeným účastníkům ještě upřesněno

Termíny a časy:

Celková časová dotace tohoto modulu je 14 hodin.

 Po celou dobu všech vzdělávacích modulů bude zajištěna káva, čaj, vody atp. Z rozpočtu projektu bude účastníkům hrazeno též stravování a v případě potřeby i ubytování (viz přihláška). Cestovné je v režii účastníků.

Interní mentoring
Garant: Mirka Škardová
Cena: zdarma
Rozsah: 46 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze