Chemie v laboratoři

Garant: PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.

Cena: zdarma

Rozsah: 16 hodin

Anotace kurzu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy instrumentálních metod (chromatografické, optické a elektrochemické). Objasnit princip vybraných experimentů a poskytnout náměty na jejich využití ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Získat praktické zkušeností s těmito experimenty. Využit experimenty k motivaci žáků při výuce chemie na ZŠ a SŠ.
Vyzkoušet si vlastní experimentální práci v laboratořích katedry chemie.
Obsah kurzu:
Dvoudenní praktický seminář zaměřený na využití experimentů ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Seminář zahrnuje demonstrace vybraných chemických experimentů a vlastní experimentální aktivity účastníků v laboratořích katedry chemie FPE ZČU v Plzni. První den je pozornost věnována instrumentálním metodám ve výuce chemie se zaměřením na prezentaci chromatografických metod (plynová a kapalinová chromatografie), optických metod UV-VIS spektrometrie, IR spektroskopie, polarimetre), a elektrochemických metod (polarografie, konduktometrie). Druhý den se účastníci seznámí s atraktivními chemickými experimenty. Vybrané pokusy se zajímavým a mnohdy velmi efektním průběhem si budou moci pod dozorem lektorů sami zcela bezpečně vyzkoušet.
Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními principy instrumentálních metod (chromatografické, optické a elektrochemické). Objasnit princip vybraných experimentů a poskytnout náměty na jejich využití ve výuce chemie na ZŠ a SŠ. Získat praktické zkušeností s těmito experimenty. Využit experimenty k motivaci žáků při výuce chemie na ZŠ a SŠ. Vyzkoušet si vlastní experimentální práci v laboratořích katedry chemie.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kurz proběhne 5.-6. 2. 2015
Dvoudenní seminář - praktický výuka v laboratoři
Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 - počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Instrumentální metody ve výuce chemie - 8 hodin. Atraktivní chemické experimenty – 8 hodin

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.