Projektové centrum

Úvod do PHP

Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Cena: 1 700 Kč

Rozsah: 25 hodin

Anotace kurzu:

Úvod do problematiky základů tvorby WWW stránek ve školním prostředí s využitím PHP. Obsah: Úvod do PHP (vytváření PHP skriptů, spouštění PHP skriptů), základní prvky (čísla a řetězce, proměnné a konstanty, základy polí, operátory, výrazy, přiřazení, funkce, přetypování), základní konstrukce jazyka (logické výrazy a operátory, podmíněné příkazy, příkaz switch a podmíněný operátor, cykly while, do while, cyklus for, alternativní syntaxe), užití funkcí (definice a volání funkcí, pokročilé volání funkcí, globální a lokální proměnné, vkládání souborů), práce s poli (vytváření polí, procházení polí, vyhledávání v polích (break, continue), funkce k procházení polí, řazení polí), práce s řetězci (vytváření a zobrazování řetězců, formátovaný výstup, manipulace s řetězci, porovnávání, hledání a nahrazování), tvorba formulářů pro web (úvod do formulářů, příklady využití formulářů, RGB hrátky, datumový kalkulátor, jednoduchá fotogalerie, morseovka, kalkulačka), závěrečné poznámky (ladění skriptů a ošetření chyb, zdroje informací na internetu, doporučení k dalšímu studiu).

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Kombinované kurzy. Hodnocení: na konci kurzu koná frekventant zkoušku. Tato zkouška bude probíhat formou testu a řešení dvou zadaných praktických úloh. Po složení zkoušky získá absolvent osvědčení. Studium bude organizováno převážně formou e-learningu s blokovou výukou na začátku a na konci kurzu.
Počet účastníků studia je stanoven na minimálně 10.
Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 700 Kč (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu