Projektové centrum

Didaktika moderních dějin

Garant: PaedDr. Helena Východská

Cena: 1 500 Kč

Rozsah: 16 hodin

Anotace kurzu:

Cílem projektu realizovat modulový kurz dalšího vzdělávání učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji v problematice historického vzdělávání s využitím ICT.
Absolvent bude vybaven metodickými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost (dějepis). Pedagogický pracovník - účastník kursu:
- bude seznámen s nejnovějšími poznatky a trendy v pojetí moderních dějin
- získá přehled o využití moderní a aktivizační edukační metodiky
- prakticky si ověří vyučovací dovednosti v konkrétních modelových situacích
- obdrží metodický materiál pro využití ve vyučování (komentované texty, dokumenty, prezentace a
další edukační náměty)
- zorientuje se ve výhodách a rizicích projektového vyučování
Obsah kurzu:
Rok 1945 a obraz osvobození Československa v západočeských muzeích.
KDO BYL KDO v poválečném Československu.
Jak se dělá socialismus: 50. léta.
Šedesátá léta: TÉMA PRO MEDIÁLNÍ VÝCHOVU.
Osudový šedesátý osmý.
Sedmdesátá léta v rodinné historii.
MY A ONI – československá společnost v osmdesátých letech.
Rok 1989 v multiperspektivě.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Forma výuky je kombinovaná. Část výuky bude probíhat kontaktním způsobem v podobě konzultací, přednášek a cvičení (8 hodin konzultací / výukový den), část formou distanční výuky. Výuka bude probíhat v pátek celý den (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného studia). Plánovaná je také nepřímá výuka (konzultace). Elektronické studijní opory byly vytvořeny v rámci projektu Dějiny a literatura po roce 1945 - moderní odborné a didaktické trendy, který byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 1 500 Kč / 16 hodin (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného kurzu).

Přihlásit se do kurzu