Projektové centrum

Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)

Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Cena: 10 500 Kč za semestr

Rozsah: 3 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je umožnit rozšíření vzdělání absolventům učitelského oboru Učitelství anglického jazyka pro ZŠ o obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ. Program je v souladu s § 6, odst. 1, písm. b) zákona 563/2004 Sb. a je určen pro absolventy Mgr. studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů Učitelství pro 2. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace příslušného oboru na učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – Mgr. studium Učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ.
Vzhledem k tomu, že výuka je vedena v angličtině, uchazeč o studium by měl mít znalost angličtiny na úrovni C1 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Přijímací řízení:

V případě velkého počtu jsou uchazeči přijímáni na základě výsledků online jazykového testu, který prověří znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost porozumění textu (psanému i mluvenému).

Organizace studia:

Studium otevíráme 1x za 2 roky.
Kontaktní výuka bude probíhat každý druhý pátek (8:25-16:30) během zimního a letního semestru, tedy od poloviny září do první poloviny ledna a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v angličtině v rozsahu 5 000 – 6 000 slov (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z oborové didaktiky a aplikované jazykovědy a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 24 500 Kč (z toho poplatek za 1. semestr 10 500,- Kč, za 2. semestr 10 500,- Kč, za 3. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu