Projektové centrum

Rozšiřující studium anglického jazyka - Učitelství pro ZŠ

Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.

Cena: 8 200 Kč za semestr

Rozsah: 5 semestrů

Anotace kurzu:

Cílem programu je připravit učitele, absolventy učitelství pro 2. stupeň ZŠ bez kvalifikace pro výuku AJ, na výuku AJ na 2. stupni ZŠ po jazykové, odborné a metodické stránce.
Uchazeč musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření – aprobovaný učitel 2. stupně základních škol. Vzhledem k tomu, že výuka je vedena v angličtině, uchazeč o studium by měl mít minimální znalost angličtiny na úrovni B2 podle Evropského referenčního rámce pro cizí jazyky.

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků online jazykového testu, který prověří znalost gramatiky a slovní zásoby a schopnost porozumění textu (psanému i mluvenému).

Organizace studia:

Výuka probíhá každý pátek od 9:20 do 15:35/16:30 během zimního a letního semestru, tedy od poloviny září do Vánoc a od poloviny února do konce května.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou písemnou prací v rozsahu 5 000 – 6 000 slov (z lingvistiky, literatury, kulturních studií nebo oborové didaktiky), ústní závěrečnou zkouškou z oborové didaktiky a obhajobou závěrečné práce.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači (bank. převodem) nebo jejich zaměstnavatelem (na základě vystavené faktury) celkovou částkou 36 300 Kč (z toho poplatek za 1.-4. semestr 4 x 8 200,- Kč, za 5. semestr 3 500,- Kč). Úhrada musí být provedena nejpozději před zahájením příslušného semestru programu.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu