Projektové centrum

Čeština jako cizí jazyk

Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 2 900 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu:

Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky popisu a prezentace naší mateřštiny jinojazyčným mluvčím, informování zájemců o nejnovějších poznatcích oboru čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince, prezentace vybraných lingvodidaktických postupů (prezentace gramatických kategorií a jevů, rozvoj řečových dovedností), výměna zkušeností.
Získané kompetence využijí učitelé základních a středních škol při práci s dětmi cizinců, orientace na schopnost naplňovat individuální potřeby těchto žáků, rozvíjení jejich studijních schopností a předpokladů, pomoc při odstraňování jazykových (ale nejen jazykových) bariér a pomoc při integraci žáků s odlišným mateřským jazykem.

Přijímací řízení:

Maximum 30 účastníků v ročníku.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, učitelé základních a středních škol.

Organizace studia:

Vzdělávací akce k prohlubování odborné kvalifikace.
Průběžné vzdělávání:
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware (viz příloha 2) a e-learningové kurzy.

Poplatek za studium:

2 900 Kč

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.