Projektové centrum

Školní metodik prevence

Garant: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.

Cena: 4 500 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Studijní program klade důraz na získání a prohloubení odborných znalostí a dovedností učitelů potřebných pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou). Cílem studijního programu je příprava školních metodiků primární prevence tak, aby dokázali monitorovat projevy rizikového chování žáků, uměli jim poskytnout přímou odbornou pomoc, aktivně spolupracovali s rodinou v případě krizové intervence, poskytovali odbornou metodickou pomoc učitelům i rodičům. Absolventi programu budou dále schopni vytvářet, realizovat a koordinovat aktivity (programy) zaměřené na prevenci rizikového chování, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou skupinou dětí a mládeže.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Počet účastníků 20 – 30, část seminární výuky bude realizována v menších skupinách (10 - 15 studentů).

Přijímací řízení:

Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání.

Organizace studia:

Studijní program je rozdělen do dvou let (čtyř semestrů) a je konstruován s rovnoměrným zastoupením přednáškových a seminárních (interaktivních a sebezkušenostních) forem výuky, kdy bude zapotřebí účastníky dělit do menších skupin (10 - 15 studentů). Poslední (čtvrtý semestr studia) je věnován odborným konzultacím a zpracování závěrečné kvalifikační práce.
Ukončení studia: Studium je zakončeno obhajobou závěrečné práce a ústní zkouškou před odbornou komisí.
Po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získává absolvent osvědčení o absolvování studia.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem částkou 4 500 Kč / 1 semestr (uchazeči hradí vždy nejpozději u zápisu do příslušného semestru programu).

Přihlásit se do kurzu