Projektové centrum

Studium pro výchovné poradce

Garant: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.

Cena: 7 000 Kč za semestr

Rozsah: 4 semestry

Anotace kurzu:

Cílem programu je poskytnout pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce „výchovný poradce“ na základních a na středních školách. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností. Studiem pro výchovné poradce získává jeho absolvent specializaci v základním oboru zaměřenou na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Tato specializace je předpokladem pro výkon specializované metodologické činnosti výchovného poradce (dle vyhlášky 317/2005 Sb. ze dne 27. 7. 2005).

Přijímací řízení:

Probíhá podle platných předpisů pro externí formy studia. Uchazeči jsou přijímáni na základě výběrového řízení, v němž se sleduje předepsané vzdělání. Studium je určeno pro učitele, kteří vykonávají či chtějí vykonávat činnost výchovného poradce (absolventy VŠ učitelského směru, popř. neučitelského směru s pedagogickým studiem).

Organizace studia:

10 hodin konzultací / výukový den. Výuka bude probíhat v pátek celý den, dle potřeby dále v sobotu (přesné termíny výuky budou sděleny vždy při zápisu do příslušného semestru studia). Studium zahrnuje 250 hodin přímé i nepřímé výuky a 50 hodin stáží v akreditovaných školských poradenských zařízeních (dále jen praxe).
Průběžné hodnocení:
V jednotlivých semestrech získávají posluchači zápočty za účast na přímé výuce, za tvorbu seminárních prací, za účast na praxi ve školských poradenských zařízeních. Postup do 2. ročníku je podmíněn zápisem na studijním oddělení příslušné fakulty podle platných studijních předpisů, při řádném splnění studijních požadavků v daném termínu.
Závěr studia:
Program bude ukončen závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce před zkušební komisí. Absolvent po obhájení závěrečné práce a úspěšném složení zkoušky získá osvědčení o studiu.

Poplatek za studium:

Studium je hrazeno posluchači nebo jejich zaměstnavatelem
částkou 7 000 Kč / 1 semestr

Studijní plán

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.