Projektové centrum

Psychologie se zaměřením na vzdělávání

Garant: KPS

Cena: 15 000 Kč za semestr

Rozsah: 130 hodin

Anotace kurzu:

Podle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách obdržela katedra psychologie FPE od Rady celoživotního vzdělávání ZČU v Plzni akreditaci programu celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) pod názvem: Psychologie se zaměřením na vzdělávání. Daný studijní obor představuje svou skladbou ucelený segment, který může být uznán absolventovi tohoto programu v případě přijetí do prezenčního studia na základě úspěšného vykonání přijímacích zkoušek (v souladu s platnou legislativou). Studijní program je tvořen 12 předměty a má hodnotu celkem 39 kreditů (viz níže Studijní plán). Studium přispívá nejen k hlubšímu osvojení teoretických poznatků z hlavních psychologických disciplín, ale zároveň také obsahuje předměty osobnostně rozvíjející, prakticky aplikovatelné v osobním a profesním životě.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Výuka bude probíhat prostřednictvím 130 hod. přímé kontaktní výuky, 60 či 70 hod. za semestr (cca 1x za 14 dní, tj. 6 či 7 dnů za semestr, vždy v pátek 10 vyučovacích hod.) a následného využití e-learningových či coursewarových opor a individuálních konzultací s vyučujícími. Upřesnění cílové skupiny, podmínky přijetí, počet účastníků: přijetí do tohoto programu CŽV se nekonají přijímací zkoušky. Předpokladem přijetí je uhrazení poplatku za studium (15 000,- Kč za semestr) a úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Z kapacitních důvodů může být přijato max. 50 uchazečů v pořadí podaných přihlášek.

Poplatek za studium:

K přijetí do tohoto programu CŽV se nekonají přijímací zkoušky. Předpokladem přijetí je uhrazení poplatku za studium (15 000,- Kč za semestr) a úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Z kapacitních důvodů může být přijato max. 50 uchazečů v pořadí podaných přihlášek.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.