Projektové centrum

Výcvik sociálně manažerských kompetencí pro řídící pracovníky škol - on-line kurz

Garant: PhDr. Michal Svoboda, Ph.D.

Cena: zdarma

Rozsah: 20 hodin

Anotace kurzu:

Cílem vzdělávacího kurzu je rozvoj klíčových kompetencí pro potřeby řízení a vedení pracovních týmů. Účastník si osvojí zvládání komunikace v zátěžových situacích, způsoby prezentace vlastních myšlenek, zvládání neverbální komunikace, asertivní jednání. Součástí kurzu je rozvoj kompetencí pro využívání efektivních strategií týmové práce.
Obsah kurzu:
Výcvik komunikační kompetence – formy vyjadřování, přesvědčivé vyjadřování myšlenek, motivace ke komunikování s druhými, efektivní dialog, zásady komunikace ve skupině, aktivní naslouchání, analýza neverbální zprávy, zvládání neverbální komunikace.
Výcvik asertivní kompetence – nástin teorií asertivního chování, techniky asertivity.
Výcvik týmové kompetence – týmové role, proces řešení týmových problémů, vývojové fáze tým, zvládání náročných životních situací v týmu.

Přijímací řízení:

Bez přijímacího řízení.

Organizace studia:

Distanční – e-learningový kurz pro potřeby osvojení teoretických poznatků z oblasti sociálně manažerských kompetencí.
Prezenční – výcvik sociálně manažerských kompetencí.

Elektronické i tištěné studijní opory budou vytvořeny do prosince 2013 v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy 1 – počáteční vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
Celkem 5 hodin pro přímou práci s účastníky – výcviková forma výuky
Výcvik komunikační kompetence – 2 hodiny
Výcvik asertivní kompetence – 1 hodina
Výcvik týmové kompetence – 2 hodiny
On-line kurz – výuka 15 hod.

Poplatek za studium:

Po dobu trvání projektu je kurz zdarma.

Přihlásit se ke kurzu v tuto chvíli nelze.