Projektové centrum

Učitelství pro mateřské školy

Garant: Mgr. Michal Dubec

Cena: 6 500 Kč / semestr

Rozsah: 265 hodin

Anotace kurzu:

Dle současného neformálního standardu vychází příprava pedagogů MŠ z následujících kompetencí: předmětová, (psycho)didaktická, pedagogická. diagnostická a intervenční,
komunikativní, manažerská a osobnostně kultivující. (koncept Vašutové, 2004) Dosažená
úroveň kompetencí je sledována během studia (zejména v rámci praxí), v závěru
studia je ověřena závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.
Absolvent disponuje dovednostmi a znalostmi, které jsou potřebné a využitelné pro tvorbu
vzdělávací nabídky v mateřské škole. Důraz je kladen na schopnost didaktické transformace
poznatků a dovedností. V souladu s biologickými a psychickými potřebami dítěte a ve vztahu
k jeho psychosomatickému vývoji dokáže absolvent naplánovat, realizovat a zhodnotit
edukační proces. Rámcové i dílčí edukační cíle stanovuje v souladu se zvláštnostmi vývoje
dítěte předškolního věku. Využívá a zařazuje adekvátní metody a formy práce. Ovládá
základní didaktické postupy a nedirektivní prostředky pro získání pozornosti. Užívá prostředky k utváření dobrého sociálního klimatu ve třídě. Zná principy efektivní komunikace, při práci s dětmi je dokáže aplikovat. Citlivě navazuje vztah s jednotlivými dětmi, je schopen pracovat se skupinou.
Na dobré úrovni zvládá komunikaci s rodiči. Absolvent ovládá pedagogickou
diagnostiku předškolního dítěte, dokáže využít poznatků z oblasti psychologie a speciální
pedagogiky. Absolvent zvládá spolupráci v týmu. V diskusi analyzuje a věcně kriticky
posuzuje průběh edukačního procesu, zdůvodní postup své práce. Reflektuje úroveň svých
profesních kompetencí, tvořivě pracuje na svém dalším rozvoji. Absolvent má základní
znalosti z oblasti školní legislativy, dovede pracovat s RVP PV (ŠVP, TVP), ovládá základní
administrativu a dokumentaci.

Přijímací řízení:

Maximum 25 účastníků v ročníku. Cílová skupina - absolventi:
a) magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň,
b) vysokoškolského studijního programu (tedy i bakalářského) zaměřeného na vychovatelství,
c) vysokoškolského studijního programu (tedy i bakalářského) zaměřeného na pedagogiku volného času,
d) vysokoškolského studijního programu (tedy i bakalářského) v oboru Pedagogika (nikoliv jiného oboru, který je akreditován v programu Pedagogika; absolvent magisterského studijního programu Pedagogika, v oboru Sociální pedagogika kvalifikaci učitele MŠ vzděláním v programu CŽV na VŠ nezíská).

Organizace studia:

Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor, zejména o systém Courseware.

Poplatek za studium:

Program DVPP bude realizován v průběhu 4 semestrů, celková časová dotace 265 hodin přímé výuky.
Poplatek za celé studium činí 26 000 Kč.

Studijní plán

Přihlásit se do kurzu