Fakultní škola – zlepšování kvality vzdělávání a praxe

Program: PUM2020 – Plzeň univerzitní město 2020

Číslo projektu: PUM/2020/07

Poskytovatel: RMP – Plzeň, statutární město

Doba realizace: 01.01.2020-31.12.2020

Cíle projektu:

Projekt je vstupní fází pro přípravu komplexního projektu pro tvorbu a testování sytému, který plzeňským školám umožní participaci ve třech úrovních na konceptu „plzeňské fakultní školy“. Řešena bude i proměna dané základní školy v Plzni na školu fakultní. V první úrovni bude školám umožněno, aby pedagogické fakultě ZČU v Plzni (FPE) předávaly své požadavky na případné zapojení studentů a pedagogů fakulty na chodu školy (zejména doučování žáků, pomoc při lyžařských nebo jiných kurzech, dlouhodobější výuka apod.). Ve druhé úrovni půjde o realizaci praxí studentů na daných školách a ve třetí rovině o spolupráci mezi FPE a školami v rámci profesních společenství praxe na kultivaci vzdělávacího prostředí (zejména řešením kritických míst kurikula jednotlivých školních předmětů). V rámci realizace musíme podchytit a sumarizovat všechny vstupní informace, vytvořit funkční model fakultní školy, vyřešit legislativní a finanční problematiku atd. Důležitou částí je nalezení konsensu k připravovanému konceptu s názory a vizemi odborné pedagogické veřejnosti. V rámci medializace bude vše komunikováno prostřednictvím kulatých stolů s řediteli škol a vybranými pracovníky z praxe. V současné době probíhá na FPE příprava pro zavedení kontinuálního modelu praxí, která přinese mimo jiné větší kohezi mezi praktikujícím studentem a každodenním životem na základní škole. Důležitou myšlenkou je i to, že fakultní škola není pouze „cvičné pracoviště“, ale je díky propojení s fakultou také lídrem moderního vzdělávání v regionu a pokladnicí metodického know-how pro další školy nebo instituce neformálního vzdělávání. V tomto ohledu bude projekt přínosný i z hlediska dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v širokém spektru oborů a aktivit (výuka STEM, implementace revizí RVP, implementace Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ nebo inovace technického vzdělávání na ZŠ – polytechnická výchova (viz Inovační strategie České republiky 2019–2030))

Řešitel: doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

logo_PM