Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků v souladu s §6 Vyhlášky č. 317/2005 Sb. (CZ.1.07/1.3.00/19.0007)

Koordinátor projektu: Mgr. Michaela Voltrová (KNJ)

Charakteristika projektu

Projekt se zaměřuje na rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků dle §6 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Jedná se o důležitý prvek, který vede ke zkvalitnění výuky na základních a středních školách. Jedná se o rozšíření kvalifikace ve smyslu získání nového aprobačního předmětu pro učitele i ve smyslu získání dalšího vzdělání zacíleném na výuku na vyšším stupni škol.
V rámci tohoto projektu budou vytvářeny nebo inovovány nové vzdělávací programy na základě aktuálních potřeb pedagogických pracovníků. Bude také vytvořen Standard pro udělování akreditací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků pro vzdělávací programy podle §6 písm. c) vyhlášky č.317/2005 Sb (dále Standard). Vzhledem ke stále se rozvíjející potřebě distančního vzdělávání dojde i k vytvoření distančních modulů vzdělávání, jejichž funkčnost a kvalita bude ověřována. Pro potřeby e-learningu budou vytvořeny nástroje pro sebehodnocení, komunikaci s tutorem a další.

Partneři projektu:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Technická univerzita v Liberci


Aktuální nabídka kurzů projektu Rozšíření odborné kvalifikace
Garant: Mgr. Michaela Voltrová

KA č. 1Studijní opory

KA č. 2Proškolení cílové skupiny

KA č. 3Standard