Člověk a svět práce (World of Work)

Anotace projektu:

Počas 2 ročného trvania projektu „Človek a svet práce“ bude koordinátor na základe doterajších skúseností spolupracovať s 5 inštitúciami (Plzenská univerzita, Lernort Labor, ZŠ CZ 1 x, ZŠ SK 1 x, Stredná súkromná umelecká škola dizajnu) na prieskume, vývoji a tvorbe metodiky, jej evaluácie a uvádzaní do praxe.

Metodika bude v jednotlivých krajinách obsahovať metodické materiály pre učiteľov vyučujúcich žiakov vo veku 10 až 14 rokov tieto oblasti: Objavy a ich použitie (technika, elektrika, mechanizmy), Drevo, kovy, plast a iné materiály (od nápadu k produktu), Domácnosť (poznať, porozumieť, vyriešiť), Práca a povolanie (kto som a kto chcem byť) s prihliadnutím na ISCED II. v oblasti Človek a svet práce a vzdelávacie štandardy v jednotlivých zúčastnených krajinách. Metodika bude obsahovať metodické materiály pre učiteľov, ktorí ich môžu použiť aj na vyučovacích hodinách iných predmetov.

Projekt bude riadený a koordinovaný Raabe. 5 partnerských inštitúcií spolupracuje na vývoji profesionálneho obsahu metodiky a jej tvorbe, evaluácii, validácii, uplatňovaní v praxi, zúčastňuje sa plánovaných spoločných partnerských stretnutí, podieľa sa na preklade relevantných dokumentov do angličtiny a zúčastní sa na záverečnej konferencii v Bratislave v roku 2017.

Poskytovatel: Dům zahraniční spolupráce

Trvání:  1. 9. 2015 – 30. 4. 2018

Řešitel:

  • Miroslava Schrimpelová (Dr. Josef Raabe Slovensko, , s.r.o.)

Spoluřešitel:

  • PaedDr. Petr Mach, CSc.